Spis treści

https://online.fliphtml5.com/nqsnu/glqz/

  

 

  

List Judy

 

 

Tłumaczenie 

Krzysztof Król

 

Kim jest Juda autor listu? 

Przypuszcza się, że autorem listu Judy jest jeden z braci Jeszu, ponieważ sam list wskazuje na to, że autor miał bliskie związki z Pomazańcem, ale był też uważany za jego brata przez pierwszych chrześcijan. W pierwszym wersecie listu autor przedstawia się wprawdzie tylko jako "sługa Jeszu", ale powołuje się, że jest bratem Jakowa (Juda 1:1). Z kolei ten Jakow może być tym samym, o którym wspomina list do Galatów 1:19:

 

A innego z posłańców nie widziałem, jedynie Jakowa brata Pana”.

 
Jakow brat Jeszu był bardzo znany i ceniony, zyskał przydomek Sprawiedliwy i powołanie się na tak znaną postać miało sens i nie wymagało dodatkowych wyjaśnień. Prawdopodobnie w tamtym czasie wszyscy wiedzieli o kogo chodzi.

 

Ponadto, w Ewangelii Marka (6:3) i Ewangelii Mateusza (13:55), Jeszu jest nazywany "synem Mariam i bratem Jakowa, Josefa, Judy i Szymona". 

 

Nie wiemy na 100% czy Juda był rodzonym bratem Jeszu, ale jest to bardzo prawdopodobne. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ istotne jest to, że list ten uznajemy za natchniony i dzięki temu czerpiemy z niego informacje i pouczenia.

 

 

Treść listu.

 

List Judy to jeden z krótszych listów Nowego Testamentu ma zaledwie 25 wersetów. Skierowany jest do chrześcijan nazywanych wówczas uczniami. List powstał w I wieku n.e. i zawiera wiele ważnych nauk dla chrześcijan.

 

W liście Judy autor ostrzega przed fałszywymi nauczycielami, którzy przenikają do społeczności powołanych i próbują wprowadzać zgubne nauki. Zachęca czytelników do wytrwałości w wierze i zachowania prawdziwej wiary, opartej na naukach objawionych na początku, a jednocześnie przypomina o Bożym sądzie nad uchybiającymi.

 

List Judy jest cennym źródłem wiedzy na temat wczesnej wspólnoty i jej walki z nowinkami wiary, które nazywano zboczeniem, czyli herezją. Dzięki niemu możemy lepiej zrozumieć, jak ważne jest trzymanie się pierwotnych nauk zawartych w Pismach świętych.