Biblia

Trzynasty rozdział jest ostatnim w 2 liście do Koryntian. Oczywiście Paweł w nim kończy cały list i zapowiada swoją kolejną wizytę, która ma rozwiązać pewne problemy.

W 12 rozdziale 2 listu do Koryntian Paweł kontynuuje umacnianie swojej pozycji w stosunku do tych, których nazwał w 11 rozdziale fałszywymi apostołami. Opisał wcześniej swoje życie i całkowite poświęcenie się Panu Jeszu nawet w obliczu śmiertelnych zagrożeń. Kiedy opisał swoje ciężkie przeżycia, przeszedł w 12 rozdziale do objawień, których doświadczył. Wspomniał o dwóch wizjach lub pochwyceniach, ponieważ on sam nie wie, czy pochwycenie nastąpiło w ciele, czy w tchnieniu.  

 Przetłumaczyłem 2 list do Koryntian rozdział 10 na dwa sposoby dosłowny i kontekstowy. Rozdział ten omawia stosunek Koryntian do Pawła i jego odpowiedź na zarzutu np., że jest cielesny.

 

W 11 rozdziale 2 listu do Koryntian Paweł przeciwstawia się tym, których nazywa fałszywymi apostołami. „Bracia” ci cieszą się dużym szacunkiem w Koryncie. Paweł twierdzi jednak, że głoszą innego Jeszu i inną dobrą nowinę, a do zgromadzenia wprowadzają innego ducha. Nazywa ich wręcz sługami szatana.

Przetłumaczyłem 43 rozdział księgi Izajasza. Jest on w całości dostępny na stronie Jeszu.com Tłumaczenie robiłem ciągle będąc osłabiony covidem, mam nadzieję, że nie odbiło się to negatywnie na jakości tłumaczenia.

 

Streszczenie.

Bóg zachęca do odwagi tych, którzy do Niego należą. Zapewnia ich, że dużo dla nich zrobił i że mogą być spokojni, bo On się o nich troszczy. Zapowiada zgromadzenie wszystkich narodów i wzywa je, by dały świadectwo lub przyznały Mu rację. Wzywa lud swój, by świadczył dla niego, że tylko On jest Bogiem, Odkupicielem i Zbawicielem. Zapowiada nowe dzieło, poprowadzi drogę przez pustkowie i rzeki przez pustynie, napoi lud, który będzie Go sławił, ale Iszrael zostanie zniszczony.