Subskrybuj

Księga Psalmów rozdział 19

Księga
Rozdział
1(Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy.)[ref]
2- O chwale Bożej opowiadają niebiosa, a (dzieło) rąk wyjawia firmament. [ref]
3- Dzień w dzień tryska słowo, noc w noc ujawnia się wiedza,[ref]
4- Nie ma słów ani mowy, nie słychać głosu.[ref]
5- (Przez) całą ziemię przeszła sznurem, na krańce zamieszkałej ich opowieść. Na słońcu postawił namiot.[ref]
6- Jak oblubieniec wychodzi z komnaty; raduje się jak mocarz, biegnący drogą. [ref]
7- (Z jednego) końca niebios wyłania się (i zmierza swoim) szlakiem (do drugiego) końca. Nie ma (nic) ukrytego (przed jego) żarem. [ref]
8Zakon Paóski jest doskonały, nawracający duszę; świadectwo Paóskie wierne, dawające mądrość nieumiejętnemu.[ref]
9Przykazania Paóskie są prawe, uweselające serce; przykazanie Paóskie czyste, oświecające oczy.[ref]
10Bojaźó Paóska czysta, trwająca na wieki; sądy Paóskie są prawdziwe, a przytem i sprawiedliwe;[ref]
11Pożądliwsze nad złoto, i nad wiele najwyborniejszego złota, i słodsze nad miód i nad plastr miodowy.[ref]
12Sługa też twój bywa oświecony przez nie; a kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką.[ref]
13Ale występki któż zrozumie? od tajemnych występków oczyść mię.[ref]
14I od swawolnych zachowaj sługę twego, aby nie panowali nademną; tedy doskonałym będę, a będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego.[ref]
15Niechże będą przyjemne słowa ust moich, i rozmyślanie serca mego przed obliczem twojem, Panie, skało moja, i odkupicielu mój!