Subskrybuj

List do Filemona rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Paweł, więzień Chrystusa Jeszu i Tymoteusz brat, Filemonowi miłemu a pomocnikowi naszemu,[ref]
2I Apfii miłej i Archipowi, społecznemu naszemu bojownikowi, i zborowi, który jest w domu twoim.[ref]
3Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jeszu Chrystusa.[ref]
4Dziękuję Bogu mojemu zawsze wzmiankę czyniąc o tobie w modlitwach moich,[ref]
5Słysząc o miłości i o wierze, którą masz przeciwko Panu Jeszu i przeciwko wszystkim świętym;[ref]
6Aby społeczność wiary twojej była skuteczna ku poznaniu wszystkiego dobrego, które w was jest przez Chrystusa Jeszu.[ref]
7 Radości bowiem dużo mam i zachętę powodowaną miłością twoją, ponieważ wnętrzności świętych (zostały) orzeźwione przez ciebie bracie.[ref]
8Przetoż choć mam wielką bezpieczność w Chrystusie, abym ci rozkazał, co przynależy;[ref]
9Jednak dla miłości raczej proszę, takowym będąc, to jest Paweł stary, a teraz i więzień Jeszu Chrystusa.[ref]
10Proszę cię tedy za synem moim Onezymem, któregom urodził w więzieniu mojem;[ref]
11Który tobie niekiedy był niepożyteczny, ale teraz tobie i mnie bardzo pożyteczny; któregom odesłał,[ref]
12 którego odesłałem, {ty zaś} jego, to jest moje wnętrzności {przygarnij}.[ref]
13Któregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby mi posługiwał zamiast ciebie w więzieniu dla Ewangielii.[ref]
14Ale bez woli twojej nie chciałem nic uczynić, aby dobry twój uczynek nie był jako z przymuszenia, ale z dobrej woli.[ref]
15Albowiem snać dla tego odłączył się był na chwilę od ciebie, abyś go zaś miał wiecznie,[ref]
16Już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, to jest brata miłego, zwłaszcza mnie, a jako daleko więcej tobie i według ciała, i w Panu.[ref]
17Przetoż maszli mię za towarzysza, przyjmij go jako mię.[ref]
18A jeźlić w czem niepraw, albo ci co winien, to mnie przyczytaj.[ref]
19Jam Paweł napisał ręką moją, ja nagrodzę, żeć nie rzekę, iżeś mi i samego siebie winien.[ref]
20 Tak, bracie, ja ciebie wykorzystuję w Panu. Pokrzep moje wnętrzności w Pomazańcu. [ref]
21Pewien będąc posłuszeóstwa twego, pisałem ci, wiedząc, że i więcej, niż mówię uczynisz.[ref]
22Zaraz mi też i gospodę zgotuj; albowiem spodziewam się, iż wam przez modlitwy wasze darowany będę.[ref]
23Pozdrawiają cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jeszu,[ref]
24Marek, Arystarchus, Demas, Łukasz, pomocnicy moi.[ref]
25Łaska Pana naszego, Jeszu Chrystusa, niech będzie z duchem waszym. Amen.[ref]