Subskrybuj

List do Kolosan rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Paweł, Apostoł Jeszu Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat,[ref]
2Tym, którzy są w Kolosach, świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jeszu. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jeszu Chrystusa.[ref]
3Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jeszu Chrystusa, zawsze modląc się za was,[ref]
4Usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jeszu i miłości przeciwko wszystkim świętym,[ref]
5Dla nadziei onej wam odłożonej w niebiesiech, o którejście przedtem słyszeli przez słowo prawdy, to jest Ewangielii,[ref]
6Która przyszła do was jako i na wszystek świat, i przynosi owoc, jako i u was, od onego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie.[ref]
7Jakoście się też nauczyli od Epafry, miłego spółsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was;[ref]
8Który też oznajmił nam miłość waszę w duchu.[ref]
9 Dlatego i my od dnia, (w) którym (to) usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli jego we wszelkiej mądrości i zrozumieniu tchnieniowym [duchowym]. [ref]
10Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej,[ref]
11Wszelką mocą umocnieni będąc według chwalebnej mocy jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością,[ref]
12Dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości;[ref]
13Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego,[ref]
14W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów;[ref]
15- który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.[ref]
16- bo w Nim stworzono wszystko: w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności [pierwszeństwo, naczelnictwo], czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego stworzono. [ref]
17- On jest przed wszystkim i wszystko w Nim stanęło. [ref]
18 I On jest głową ciała – zgromadzenia. On jest naczelnym, pierworodnym [najstarszym] z martwych, aby zaistniał we wszystkim sam pierwszy.[ref]
19- Bo w Nim upodobanie (by) cała pełnia zamieszkała.[ref]
20- I przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: zaprowadziwszy pokój przez krew krzyża Jego, zarówno na ziemi, jak i w niebiosach.[ref]
21I was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach, teraz też pojednał.[ref]
22Ciałem własnem swojem przez śmierć, aby was wystawił świętemi i niepokalanemi, i bez nagany przed obliczem swojem;[ref]
23Jeźli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nie poruszeni od nadziei Ewangielii, którąście słyszeli, która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja Paweł stałem się sługą;[ref]
24 Teraz ja raduję się w swoich cierpieniach za was - dopełniam, czego z udręk Pomazańca brakło w moim ciele – za Jego Ciało, którym jest zgromadzenie.[ref]
25Któregom się ja stał sługą według daru Bożego, który mi jest dany dla was, abym wypełnił słowo Boże,[ref]
26 tajemnicę zakrytą od eonów i od pokoleń. Teraz zaś objawioną świętym Jego, [ref]
27 którym zechciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tajemnicy tej między narodami, którą jest Pomazaniec w was, nadzieja chwały,[ref]
28 Którego my głosimy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka w całej mądrości, abyśmy doprowadzili [ustawili] każdego człowieka (do) dojrzałości [doskonałości] w Pomazańcu Jeszu. [ref]
29Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.[ref]