Subskrybuj

1 Księga Kronik rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Adam, Set, Enos.
2
Kienan, Mahalaleel, Jared.
3
Eonch, Matusalem, Lamech.
4
Noe, Sem, Cham, i Jafet.
5
Synowie Jafetowi: Gomer, i Magog, i Madaj, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras,
6
A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.
7
Synowie też Jawanowi: Elisa, i Tarsys, Cytym, i Dodanin.
8
Synowie Chamowi: Chus i Misraim, Put i Chanaan.
9
A synowie Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha; a synowie Regmy: Seba i Dedan.
10
Spłodził też Chus Neroda; ten począł być możnym na ziemi.
11
Misraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma,
12
I Patrusyma, i Chasłuchyma, (z których poszli Filistynowie) i Kaftoryma.
13
Potem Chanaan spłodził Sydona, pierworodnego swego, i Hetejczyka.
14
I Jebuzejczyka, i Amorejczyka, i Giergiezejczyka,
15
I Hewejczyka, i Archajczyka, i Symejczyka,
16
I Aradejczyka, i Samarejczyka, i Chamatejczyka.
17
Synowie Semowi: Elam, i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram, i Chus, i Hul, i Gieter, i Mesech.
18
A Arfachsad spłodził Selecha, a Selech spłodził Hebera.
19
A Heberowi urodzili się dwaj synowie, z których jednemu imię było Faleg, przeto, że za jego czasów rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.
20
A Jektan spłodził Elmodada, i Salefa, i Hassarmota, i Jarecha,
21
I Adorama, i Uzala, i Dekla,
22
I Hebala, i Abimaela, i Sebaja,
23
I Ofira, i Hewila, i Jobaba. Ci wszyscy byli synowie Jektanowi.
24
Sem, Arfachsad, Selech.
25
Heber, Peleg, Rechu,
26
Sarug, Nachor, Tare,
27
Abram; ten jest Abraham.
28
Synowie Abrahamowi: Izaak i Ismael.
29
A teć są rodzaje ich: Pierworodny Ismaelowy Nebajot, i Kiedar, i Abdeel, i Mabsam.
30
Masma, i Duma, Massa, Hadad, i Tema,
31
Jetur, Nafis i Kiedma. Cić są synowie Ismaelowi.
32
A synowie Cetury, założnicy Abrahamowej, których porodziła: Zamram i Joksan, i Madan, i Midyjan, i Jesbok, i Suach. A synowie Joksanowi; Saba i Dedan.
33
Synowie też Madyjanowi: Hefa, i Hefer, i Henoch, i Abida, i Eldaa. Cić wszyscy są synowie Cetury.
34
I spłodził Abraham Izaaka. A synowie Izaakowi byli: Ezaw i Izrael.
35
A synowie Ezawowi: Elifas, Rehuel, i Jehus, i Jelom, i Kore.
36
Synowie Elifasowi: Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, Amalek.
37
Synowie Rehuelowi: Nahat, Zara, Samma, i Meza.
38
A synowie Seirowi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Hana, i Dysson, i Eser, i Dysan.
39
A synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna.
40
Synowie Sobalowi: Halman, i Manaat, i Hewal, Sefo, i Onam; a synowie Sebeonowi: Ajai Ana.
41
Synowie Ana: Dyson; a synowie Dysona: Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan.
42
Synowie Eserowi: Balaan, i Zawan, Akan. Synowie Dysanowi: Hus i Aran.
43
Cić są królowie, którzy królowali w ziemi Edomskiej, przedtem niż królował król nad synami Izraelskimi: Bela, syn Beorowy, a imię miasta jego Dynhaba.
44
A gdy umarł Bela, królował miasto niego Jobab, syn Zerachowy z Bosry.
45
A gdy umarł Jobab, królował miasto niego Chusam z ziemi Temaóskiej.
46
A gdy umarł Chusam, królował miasto niego Hadad, syn Badadowy, który poraził Madyjaóczyków na polu Moabskiem; a imię miasta jego Hawid.
47
A gdy umarł Hadad, królował miasto niego Samla z Masreki.
48
A gdy umarł Samla, królował miasto niego Saul z Rechobot nad rzeką
49
A gdy umarł Saul, królował miasto niego Balanan, syn Achoborowy.
50
A gdy umarł Balanan, królował miasto niego Hadar; a imię miasta jego Pehu, imię też żony jego Mehetabel, córka Matredy, córki Mezaabowej.
51
A gdy umarł Hadar, byli książętami w Edon: książę Tamna, książę Halwa, książę Jetet,
52
Książę Oolibama, książę Ela, książę Pinon,
53
Książę Kienaz, książę Teman, książę Mabsar,
54
Książę Magdyjel, książę Hyram. Toć byli książęta Edomscy.