Subskrybuj

1 Księga Kronik rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Adam, Set, Enos.[ref]
2Kienan, Mahalaleel, Jared.[ref]
3Eonch, Matusalem, Lamech.[ref]
4Noe, Sem, Cham, i Jafet.[ref]
5Synowie Jafetowi: Gomer, i Magog, i Madaj, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras,[ref]
6A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.[ref]
7Synowie też Jawanowi: Elisa, i Tarsys, Cytym, i Dodanin.[ref]
8Synowie Chamowi: Chus i Misraim, Put i Chanaan.[ref]
9A synowie Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha; a synowie Regmy: Seba i Dedan.
10Spłodził też Chus Neroda; ten począł być możnym na ziemi.[ref]
11Misraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma,[ref]
12I Patrusyma, i Chasłuchyma, (z których poszli Filistynowie) i Kaftoryma.[ref]
13Potem Chanaan spłodził Sydona, pierworodnego swego, i Hetejczyka.[ref]
14I Jebuzejczyka, i Amorejczyka, i Giergiezejczyka,[ref]
15I Hewejczyka, i Archajczyka, i Symejczyka,[ref]
16I Aradejczyka, i Samarejczyka, i Chamatejczyka.[ref]
17Synowie Semowi: Elam, i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram, i Chus, i Hul, i Gieter, i Mesech.[ref]
18A Arfachsad spłodził Selecha, a Selech spłodził Hebera.[ref]
19A Heberowi urodzili się dwaj synowie, z których jednemu imię było Faleg, przeto, że za jego czasów rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.[ref]
20A Jektan spłodził Elmodada, i Salefa, i Hassarmota, i Jarecha,[ref]
21I Adorama, i Uzala, i Dekla,
22I Hebala, i Abimaela, i Sebaja,[ref]
23I Ofira, i Hewila, i Jobaba. Ci wszyscy byli synowie Jektanowi.[ref]
24Sem, Arfachsad, Selech.[ref]
25Heber, Peleg, Rechu,[ref]
26Sarug, Nachor, Tare,[ref]
27Abram; ten jest Abraham.[ref]
28Synowie Abrahamowi: Izaak i Ismael.[ref]
29A teć są rodzaje ich: Pierworodny Ismaelowy Nebajot, i Kiedar, i Abdeel, i Mabsam.[ref]
30Masma, i Duma, Massa, Hadad, i Tema,[ref]
31Jetur, Nafis i Kiedma. Cić są synowie Ismaelowi.
32A synowie Cetury, założnicy Abrahamowej, których porodziła: Zamram i Joksan, i Madan, i Midyjan, i Jesbok, i Suach. A synowie Joksanowi; Saba i Dedan.[ref]
33Synowie też Madyjanowi: Hefa, i Hefer, i Henoch, i Abida, i Eldaa. Cić wszyscy są synowie Cetury.[ref]
34I spłodził Abraham Izaaka. A synowie Izaakowi byli: Ezaw i Izrael.[ref]
35A synowie Ezawowi: Elifas, Rehuel, i Jehus, i Jelom, i Kore.[ref]
36Synowie Elifasowi: Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, Amalek.[ref]
37Synowie Rehuelowi: Nahat, Zara, Samma, i Meza.
38A synowie Seirowi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Hana, i Dysson, i Eser, i Dysan.[ref]
39A synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna.[ref]
40Synowie Sobalowi: Halman, i Manaat, i Hewal, Sefo, i Onam; a synowie Sebeonowi: Ajai Ana.[ref]
41Synowie Ana: Dyson; a synowie Dysona: Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan.[ref]
42Synowie Eserowi: Balaan, i Zawan, Akan. Synowie Dysanowi: Hus i Aran.[ref]
43Cić są królowie, którzy królowali w ziemi Edomskiej, przedtem niż królował król nad synami Izraelskimi: Bela, syn Beorowy, a imię miasta jego Dynhaba.[ref]
44A gdy umarł Bela, królował miasto niego Jobab, syn Zerachowy z Bosry.[ref]
45A gdy umarł Jobab, królował miasto niego Chusam z ziemi Temaóskiej.
46A gdy umarł Chusam, królował miasto niego Hadad, syn Badadowy, który poraził Madyjaóczyków na polu Moabskiem; a imię miasta jego Hawid.
47A gdy umarł Hadad, królował miasto niego Samla z Masreki.
48A gdy umarł Samla, królował miasto niego Saul z Rechobot nad rzeką[ref]
49A gdy umarł Saul, królował miasto niego Balanan, syn Achoborowy.
50A gdy umarł Balanan, królował miasto niego Hadar; a imię miasta jego Pehu, imię też żony jego Mehetabel, córka Matredy, córki Mezaabowej.[ref]
51A gdy umarł Hadar, byli książętami w Edon: książę Tamna, książę Halwa, książę Jetet,[ref]
52Książę Oolibama, książę Ela, książę Pinon,
53Książę Kienaz, książę Teman, książę Mabsar,
54Książę Magdyjel, książę Hyram. Toć byli książęta Edomscy.[ref]