Wideo

Szkic powyższego wykładu.

1 Jana 3:10

Po tym odróżnia się dzieci Boga od dzieci oszczercy. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak również ten, kto nie miłuje swojego brata.

 

Apostoł Jan twierdzi, że kto nie miłuje bliźniego, ten nie miłuje Boga,

 

1 Jana 4:20

Jeśli ktoś twierdzi, że miłuje Boga, a jednocześnie brata swojego nie darzy miłością, jest kłamcą. Kto nie potrafi miłować współbraci, których widzi, tym bardziej nie zdoła miłować Boga, którego nie widzi.

 

Uwaga na błędne tłumaczenie, które sugeruje nienawiść do wszystkich nawet do samego siebie.

 

Łukasza 14:26

Jeśli ktoś przychodzi do mnie, lecz bardziej kocha swoich rodziców, żonę, dzieci, rodzeństwo, a nawet samego siebie, nie może być moim uczniem.

 

Przyjrzyjmy się więc na czym polega miłowanie innych?

 

Mateusza 22:39-40

Drugie jest podobne: Miłuj innych ludzi jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach całe prawo zawisło i prorocy.

 

Ciekawym przykładem miłowania jak siebie samego jest Syn Boży oraz więzi łączące mężczyznę z kobietą.

 

Efezjan 5:28 – 33

Tak też powinni mężczyźni miłować swoje partnerki, jak swoje ciała. Kto miłuje swoją partnerkę, samego siebie miłuje. Nikt przecież nie działa przeciw własnemu ciału, ale o nie dba i je żywi, podobnie jak Pomazaniec dba o zgromadzenie powołanych. Przecież jesteśmy członkami Jego ciała. Dla osiągnięcia tej szczególnej jedności opuszcza mężczyzna swoich rodziców i łączy się z partnerką, by w ten sposób stać się jednym ciałem. Trudne to może być do zrozumienia, zwłaszcza w odniesieniu do jedności Pomazańca ze zgromadzeniem powołanych. Jednak idąc za przykładem Pomazańca, każdy z was powinien miłować swoją partnerkę, jak siebie samego, a kobieta powinna czuć wielki respekt przed partnerem.

 

Podsumowując: miłowanie innych jak siebie samego to dbanie o nich jak o swoje własne ciało.

 

Takie podejście czyni nas jednym ciałem.

 

Samookaleczenie.

 

Ponieważ mamy kochać innych jak siebie samych, więc wszystko zaczyna się od miłości do samego siebie.

 

Jeśli nie kochasz siebie, a tak samo masz kochać brata, to jak możesz kochać brata?

 

Nie możesz.

Musisz najpierw nauczyć się miłować samego siebie. Musisz zrobić porządek ze swoim życiem.

 

Ale jak masz kochać siebie skoro wiesz jaki lub jaka jesteś naprawdę? Wiesz co robiłaś lub robiłeś kiedyś i lepiej by nikt się o tym nie dowiedział.

 

Przykra sprawa.

 

Słowo o ludziach skrzywdzonych w dzieciństwie.

 

Bóg wie jaki masz problem, Bóg wie że miliony ludzi ma ten sam problem.

 

Dlatego posłał swojego Syna by cię z niego uwolnić.

 

Mateusza 1:21

Urodzi syna, a ty nadasz Mu imię Jeszu; ponieważ on zbawi lud swój od ich uchybień.

 

Żeby skorzystać z możliwości jakie nam daje Chrystus, trzeba wiedzieć o pewnych warunkach i je spełnić.

 

Jana 3:2-5

Ten przyszedł do Niego w nocy i powiedział: Rabbi! Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jeszu: "Amen, amen zapewniam cię, że jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może zobaczyć królestwa Bożego". Nikodem powiedział: "Jak może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może ponownie wejść do łona swej matki i narodzić się?" Jeszu odpowiedział: "Amen, amen, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Tchnienia, nie może wejść do Królestwa Bożego.

 

Możesz rozpocząć życie od nowa.

Nie mówię o nowym życiu w nowym eonie, na niego też przyjdzie kolej, ale zanim go dostąpisz musisz urodzić się od nowa tu i teraz.

 

Narodziny z wody są najłatwiejsze, wystarczy zgłosić się do zanurzenia w imię Jeszu.

 

Dzieje 22:16

Dlaczego teraz zwlekasz? Zanurz się i obmyj z twoich uchybień, wzywając Jego imienia!".

 

1 Piotra 3:20, 21

które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której nieliczni, to jest osiem dusz, zostało ocalonych przez wodę. Tego odpowiednikiem jest zanurzenie, które i nas teraz wybawia, nie od brudu ciała, lecz jest prośbą do Boga o czyste sumienia, możliwe do osiągnięcia dzięki zmartwychwstaniu Pomazańca Jeszu.

 

Musisz umrzeć dla starego życia i zacząć od nowa z czystą kartą.

Jak to się robi?

 

Musisz wierzyć, że Jeszu jest Synem Boga i wprowadzając w życie Jego nauki służyć Mu. On cie zbawi od starego człowieka i Twoich wcześniejszych błędów, ale musisz umrzeć i narodzić się ponownie, a zrobisz to zanurzając się w imię Jeszu i prosząc w modlitwie o nowe życie, o wybaczenie starych uchybień i przyjęcie na służbę dla Syna Bożego Jeszu.

Rzymian 6:3-6

Czy nie wiecie, że jacy zostaliśmy zanurzeni w Chrystusie Jeszu, w śmierć jego zanurzeni zostaliśmy? Podczas zanurzenia staliśmy się uczestnikami śmierci Pomazańca i zostaliśmy z Nim pogrzebani, po to by jak Pomazaniec wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my byśmy mogli żyć na nowo. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu.

 

Kiedy przyjmiesz od Zbawiciela Jeszu przebaczenie, to pozbędziesz się poczucia niskiej wartości. Wówczas powinieneś zacząć działać na wyższym poziomie i zacząć od siebie wymagać dużo więcej.

 

Każdy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to znaczy, że każdy ma mieć wysokie poczucie swojej wartości, ale nie może tego okazywać innym, dlaczego? Ponieważ inni też są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga więc mają prawo do poczucia swojej wartości.

 

Wszyscy ludzie na ziemi mają boskie prawo czuć się ważni, ale ta ważność nie może wypływać z nich samych. Źródłem naszej ważności jest Bóg. Taką ważność nazywamy godnością.

 

Nie możemy mówić o godności, jeśli wiemy o pochodzeniu tego słowa i odcinamy się od Boga. Życie bez Boga to droga, którą wybrał szatan i inne zbuntowane byty duchowe.

 

Rzymian 1:21-32

 

W wymiarze tylko ludzkim, człowiek, który odcina się od Boga a mimo to żąda szacunku żąda go z przyczyn czysto egoistycznych, a jego metody są makiaweliczne. Przykładem mogą być ludzie, którzy osiągnęli wielka władzę, ale odrzucili Boga, np. Lenin czy Stalin. Oni nie mieli godności, choć żądali szacunku.

 

Człowiek ma być wielki, bo Bóg, którego naśladujemy jest Wielki, ale podobnie do Boga mamy kochać ludzi, co znaczy, że mimo poczucia swojej wartości, nigdy nie okazujemy innym że są mniej warci, nie rywalizujemy i nie porównujemy się z innymi. Nasza wielkość ma wypływać z pracy jaką wykonujemy dla Tego, który jest Największy.

 

Galatów 6:4,5

Każdy niech ocenia własną pracę, a wówczas znajdzie swój powód do chluby, a nie porównując się z kimś innym. Ponieważ każdy poniesie własny ciężar.

 

Przy tej okazji warto podkręcić, że szczęście, którego pragniemy pojawia się wówczas, gdy służąc Bogu widzimy, że On akceptuje i błogosławi naszej pracy.

 

Mateusza 24:46,47

Szczęśliwy sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Amen, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

 

 

Jakuba 1:12

Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.

 

Efezjan 4:22

zdjąć starego człowieka

Pragnij być najlepszym na świecie sługą Boga, w tym celu musisz służyć innym. To wyjątkowa forma egoizmu być najlepszym usługującym na świecie. Nie porównuj się z innymi tylko wysilaj się na zasadzie zrobię wszystko co w mojej mocy.

Mateusza 20:20-27