Subskrybuj

Objawienie św. Jana rozdział 1

Księga
Rozdział
1
Objawienie Jeszu Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego posłańca(anioła) oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. 
2
Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jeszu Chrystusa jest wszystko, co widział. 
3
Błogosławiony(szczęśliwy), który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. 
4
Jan do siedmiu Społeczności Powołanych, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Tchnień(Duchów), które są przed Jego tronem, 
5
 i od Jeszu Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych uchybień(grzechów), 
6
 i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc po eony eonów ! Amen. 
7
 Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. 
8
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. 
9
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jeszu, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jeszu. 
10
Widziałem w tchnieniu(duchu) Dzień Pana i usłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby 
11
 mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Społecznościom Powołanych: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei». 
12
 I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, 
13
 i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w powłóczystą szatęi przepasanego na piersiach złotym pasem. 
14
Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. 
15
Stopy Jego podobne do rozpalonego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. 
16
W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego twarz - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. 
17
 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni 
18
 i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący po eony eonów i mam klucze śmierci i Otchłani. 
19
Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
20
Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd - to są Posłańcy(Aniołowie) do siedmiu Społeczności Powołanych, a siedem świeczników - to jest siedem Społeczności Powołanych.