2 List do Koryntian 5:17
A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały.

Księga Psalmów 90:12
Nauczże nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości.

List do Tytusa 2:11-12
11
Albowiem okazała się łaska Boża, zbawienna wszystkim ludziom,
12
Ćwicząca nas, abyśmy odrzekłszy się niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,

Księga Micheasza 6:8
Oznajmił ci człowiecze, co jest dobrego, i czegoż Pan chce po tobie; tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem twoim.

Księga Izajasza 1:16-17
16
Omyjcie się, czystymi bądźcie, odejmijcie złość uczynków waszych od oczów moich; przestaócie źle czynić.
17
Uczcie się dobrze czynić; szukajcie sądu, podźwignijcie uciśnionego, sąd czyócie sierocie, ujmujcie się o krzywdę wdowy.

1 List św. Piotra 1:13
Przetoż przepasawszy biodra myśli waszej i trzeźwymi będąc, doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawienie Jezusa Chrystusa,

List do Efezjan 5:1-2
1
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane;
2
i chodźcie drogą miłości, bo i Pomazaniec was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.

Księga Amosa 5:14-15
14
Szukajcie dobrego a nie złego, abyście żyli; a będzie tak Pan Bóg zastępów z wami, jako mówicie.
15
Miejcie w nienawiści złe, a miłujcie dobre, a sąd postanówcie w bramie; owa się snać Pan, Bóg zastępów, nad ostatkiem Józefa zmiłuje.

Ewangelia wg św. Mateusza 6:19-21
19
 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną.
20
Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną.
21
Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 

1 List św. Piotra 1:15-16
15
- ale do tego Świętego, który powołał was i sami świętymi w każdym postępowaniu stańcie się, 
16
- ponieważ napisano: „Świętymi bądźcie, gdyż ja świętym jestem”.

Księga Psalmów 118:5-6
5
W ucisku wzywałem Pana; wysłuchał mię, i na przestrzeóstwie postawił mię Pan.
6
Pan jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek.

List do Galatów 3:26-28
26
 Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Pomazańcu Jeszu. 
27
Faktycznie bowiem w Pomazańcu zanurzeni, w Pomazańca ubrali się.
28
 Nie ma Judejczyka, ani Hellena; nie ma niewolnika ani wolnego; nie ma mężczyzny i niewiasty; albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Pomazańcu Jeszu.

2 List do Koryntian 5:19-20
19
- Ponieważ w Pomazańcu Bóg jednał ze sobą świat, nie licząc ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania.
20
- Tak więc w imieniu (zamiast) Pomazańca  jesteśmy posłami jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię (zamiast) Pomazańca prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

1 List św. Jana 4:20-21
20
Jeźliby kto rzekł: Miłuję Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może miłować?
21
A toć rozkazanie mamy od niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego.

Ewangelia wg św. Jana 8:31-32
31
Wtedy powiedział Jeszu do Judejczyków, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 
32
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

List do Galatów 5:16
A to mówię: Duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie.

List do Filipian 2:14-16
14
Wszystko czyócie bez szemrania i poswarków,
15
Abyście byli bez nagany i szczeremi dziatkami Bożemi, nienaganionymi w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie.
16
Zachowywując słowa żywota ku chlubie mojej w dzieó Chrystusowy, żem darmo nie bieżał i darmo nie pracował.

1 List do Koryntian 10:13
- Próba was nie dosięgła, chyba że taka ludzka. Wierny jest Bóg i nie pozwoli was próbować ponad wasze możliwości, ale dołoży do próby, wyjście, byście mogli ją znieść. 

Ewangelia wg św. Mateusza 7:12
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. 

List św. Jakuba 1:2-3
2
Za największą radość miejcie, bracia moi! gdy w rozmaite pokusy wpadacie,
3
Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość;