2 List do Koryntian 5:17
A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały.

Księga Psalmów 90:12
Nauczże nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości.

List do Tytusa 2:11-12
11
 Pojawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi,
12
 Dyscyplinująca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz światowych pożądliwości i żyli rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie w tym eonie, 

Księga Micheasza 6:8
 Oznajmił ci człowieku, co jest dobre i czego JHWH chce od ciebie; tylko abyś zasądzał sprawiedliwość, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z Bogami waszymi. 

Księga Izajasza 1:16-17
16
Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło!
17
 Ćwiczcie się w dobrym! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! 

1 List św. Piotra 1:13
 Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie waszą nadzieję w łasce, którą niesie wam objawienie Jeszu Pomazańca. 

List do Efezjan 5:1-2
1
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane;
2
i chodźcie drogą miłości, bo i Pomazaniec was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.

Księga Amosa 5:14-15
14
Szukajcie dobrego a nie złego, abyście żyli; a będzie tak Pan Bóg zastępów z wami, jako mówicie.
15
Miejcie w nienawiści złe, a miłujcie dobre, a sąd postanówcie w bramie; owa się snać Pan, Bóg zastępów, nad ostatkiem Józefa zmiłuje.

Ewangelia wg św. Mateusza 6:19-21
19
 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną.
20
Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną.
21
Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 

1 List św. Piotra 1:15-16
15
- ale do tego Świętego, który powołał was i sami świętymi w każdym postępowaniu stańcie się, 
16
- ponieważ napisano: „Świętymi bądźcie, gdyż ja świętym jestem”.

Księga Psalmów 118:5-6
5
 W ucisku przywoływałem JA; na przestrzeń (wyprowadzając) odpowiedział JA.
6
 JHWH [Pan] jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek.

List do Galatów 3:26-28
26
 Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Pomazańcu Jeszu. 
27
Faktycznie bowiem w Pomazańcu zanurzeni, w Pomazańca ubrali się.
28
 Nie ma Judejczyka, ani Hellena; nie ma niewolnika ani wolnego; nie ma mężczyzny i niewiasty; albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Pomazańcu Jeszu.

2 List do Koryntian 5:19-20
19
- Ponieważ w Pomazańcu Bóg jednał ze sobą świat, nie licząc ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania.
20
- Tak więc w imieniu (zamiast) Pomazańca  jesteśmy posłami jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię (zamiast) Pomazańca prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

1 List św. Jana 4:20-21
20
 Jeśliby ktoś powiedział: Miłuję Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jak może miłować?
21
  A ten nakaz mamy od Niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego.

Ewangelia wg św. Jana 8:31-32
31
Wtedy powiedział Jeszu do Judejczyków, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 
32
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

List do Galatów 5:16
 Powiadam: Tchnieniem postępujcie, a pragnień ciała nie spełniajcie.

List do Filipian 2:14-16
14
 Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania,
15
 abyście się stali nienaganni i szczerzy — byli dziećmi Boga bez skazy wpośród wykolejonego i wynaturzonego pokolenia, w którym świecicie jak światła na świecie,
16
 zachowując Słowo życia na moją chlubę w dniu Pomazańca, na dowód, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem.

1 List do Koryntian 10:13
 Próba was nie dosięgła, chyba że taka ludzka. Wierny jest Bóg i nie pozwoli was próbować ponad wasze możliwości, ale dołoży do próby, wyjście, byście mogli ją znieść. 

Ewangelia wg św. Mateusza 7:12
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. 

List św. Jakuba 1:2-3
2
 Za pełną radość uznajcie, bracia moi, kiedy w próby wpadacie rozmaite.
3
Wiedząc, że doświadczanie waszej wiary sprawia wytrwałość,