loved
List do Hebrajczyków 7:26
Takiegoć zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i który by się stał wyższy nad niebiosa:
Księga Psalmów 11:5
Pan doświadcza sprawiedliwego; ale niepobożnego i miłującego nieprawość ma w nienawiści dusza jego.
Księga Psalmów 33:5
Miłuje sąd i sprawiedliwość; pełna jest ziemia miłosierdzia Paóskiego.
Księga Psalmów 37:28
Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki w straży jego będą; ale nasienie niepobożnych będzie wykorzenione.
Księga Psalmów 40:8
Tedym rzekł: Oto idę; w księgach napisano o mnie;
Księga Psalmów 45:7
Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego.
Księga Izajasza 61:8
Ja Pan miłuję sąd, a mam w nienawiści łupiestwo przy całopaleniu; przetoż sprawię, aby uczynki ich działy się w prawdzie, a przymierze wieczne postanowię z nimi.
hated
Księga Psalmów 119:104
Z przykazaó twoich nabyłem rozumu: przetoż mam w nienawiści wszelką ścieszkę obłędliwą.
Księga Psalmów 119:128
Przeto, że wszystkie przykazania twoje, wszystkie prawdziwe być uznaję, a wszelkie ścieżki obłędliwe mam w nienawiści.
Księga Przysłów 8:13
Bojaźó Paóska jest, mieć w nienawiści złe. Ja nienawidzę pychy, wysokomyślności, i drogi złej, i ust przewrotnych.
Księga Amosa 5:15
Miejcie w nienawiści złe, a miłujcie dobre, a sąd postanówcie w bramie; owa się snać Pan, Bóg zastępów, nad ostatkiem Józefa zmiłuje.
Księga Zachariasza 8:17
A jeden drugiemu nic złego nie myślcie w sercach waszych, a w krzywoprzysięstwie się nie kochajcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan.
List do Rzymian 12:9
Miłość niech będzie nieobłudna; miejcie w obrzydliwości zło; trzymajcie się dobrego.
Objawienie św. Jana 2:6
Ale masz to, że nienawidzisz czynów nikolaitów(zwolenników Mikołaja), których to czynów i Ja nienawidzę. 
Objawienie św. Jana 2:7
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Tchnienie(Duch) do Społeczności Powołanych. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.
Objawienie św. Jana 2:15
Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki zwolenników Mikołaja(Nikolaitów).
thy God
Księga Psalmów 89:26
I położę na morzu rękę jego i na rzekach prawicę jego.
Ewangelia wg św. Jana 20:17
 Rzekł do niej Jeszu: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"». 
2 List do Koryntian 11:31
Bóg i Ojciec Pana naszego, Jeszu Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, iż nie kłamię.
List do Efezjan 1:3
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jeszu Pomazańca. On błogosławił nas, w całym błogosławieństwie tchnienia w niebiosach - w Pomazańcu. 
1 List św. Piotra 1:3
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jeszu Pomazańca, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jeszu Pomazańca od umarłych,
anointed
Księga Psalmów 2:2
Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu, i przeciw pomazaócowi jego, mówiąc:
Księga Psalmów 2:6
Mówiąc: Jamci postanowił króla mojego nad Syonem, górą świętą moją.
Księga Psalmów 89:20
W on czas mówiąc w widzeniu do świętego twego rzekłeś: Położyłem ratunek w ręku mocarza, wywyższyłem wybranego z ludu.
Księga Izajasza 61:1
Duch Panującego Pana jest nademną; przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangeliję cichym, posłał mię, abym związał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy;
Ewangelia wg św. Łukasza 4:18
Tchnienie Pańskie spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
Ewangelia wg św. Jana 1:41
Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa.
Ewangelia wg św. Jana 3:34
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, treści Boże rozgłasza: a bez miary udziela Tchnienia .
Dzieje Apostolskie 4:27
Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jeszu, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z narodami i pokoleniami Iszraela
Dzieje Apostolskie 10:38
Znacie sprawę Jeszu z Nazaretu, którego Bóg namaścił Tchnieniem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą złego(diabła).
oil
Księga Psalmów 23:5
Przed obliczem mojem gotujesz stół przeciwko nieprzyjaciołom moim; pomazałeś olejkiem głowę moję, kubek mój jest opływający.
Księga Izajasza 61:3
Abym sprawił radość płaczącym w Syonie, a dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku, odzienie chwały miasto ściśnionego; i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Paóskiem, abym był uwielbiony.
List do Rzymian 15:13
A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Tchnienia Świętego.
List do Galatów 5:22
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, opanowanie.  
thy fellows
List do Hebrajczyków 2:11
Bo ten, który poświęca i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy, dla której przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać,
1 List do Koryntian 1:9
Wierny jest Bóg, przez którego jesteście powołani do wspólnoty Syna Jego, Jeszu Pomazańca, Pana naszego.
1 List św. Jana 1:3
Co, mówimy, widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem jego, Jeszu Chrystusem.