Thy throne
Księga Psalmów 45:6
Strzały twoje ostre; od nich narody pod cię upadną, a serce nieprzyjaciół królewskich przenikną.
Księga Psalmów 45:7
Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego.
O God
List do Hebrajczyków 3:3
Albowiem tem większej chwały ten nad Mojżesza godzien, im większą cześć ma budownik domu, niżeli sam dom.
List do Hebrajczyków 3:4
Bo każdy dom bywa budowany od kogo; ale który wszystkie rzeczy zbudował, Bóg jest.
Księga Izajasza 7:14
Dlatego Pan sam da wam znak: Oto dziewica [panienka] pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel [Bóg z nami].
Księga Izajasza 9:6
A ku rozmnożeniu tego paóstwa i pokoju, któremu koóca nie będzie, usiądzie na stolicy Dawidowej, i na królestwie jego, aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Uczyni to zawisna miłość Pana zastępów.
Księga Izajasza 9:7
Posłał Pan słowo do Jakóba, a upadło w Izraelu.
Księga Izajasza 45:21
Oznajmujcież a przywiedźcie innych, a niech pospołu w radę wnijdą, a ukażą, kto to od dawnego czasu przepowiedział? kto od onego czasu oznajmił? Izali nie Ja Pan? Boć niemasz żadnego innego Boga oprócz mnie. Niemasz Boga sprawiedliwego, i zbawiciela innego oprócz mnie.
Księga Izajasza 45:22
Obejrzyjcież się na mię, abyście zbawione były wszystkie koóczyny ziemi; bom Ja Bóg, a niemasz żadnego więcej.
Księga Izajasza 45:25
W Panu usprawiedliwione będzie, i przechwalać się będzie wszystko nasienie Izraelskie.
Księga Jeremiasza 23:6
Za dni jego Juda zbawiony będzie, a Izrael bezpiecznie mieszkać będzie; a toć jest imię jego, którem go zwać będą: Pan sprawiedliwość nasza.
Księga Ozeasza 1:7
Ale nad domem Judzkim zmiłuję się, i wybawię ich przez Pana, Boga ich, a nie wybawię ich przez łuk, i przez miecz, i przez wojnę, i przez konie i przez jezdnych.
Księga Zachariasza 13:9
I wwiodę i onę trzecią część do ognia, a wypławię je jako pławią srebro, a doświadczać ich będę, jako doświadczają złota; każdy będzie wzywał imienia mego, a Ja go wysłucham: rzekę: Tyś lud mój, a on rzecze: Tyś Pan Bóg mój.
Księga Malachiasza 3:1
Oto ja posyłam Anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem mojem; a zarazem przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy żądacie; oto, przyjdzie, mówi Pan zastępów.
Ewangelia wg św. Mateusza 1:23
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami"
Ewangelia wg św. Łukasza 1:16
Wielu spośród synów Iszraela nawróci do Pana, Boga ich. 
Ewangelia wg św. Łukasza 1:17
On sam pójdzie przed Nim w Tchnieniu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały".
Ewangelia wg św. Jana 10:30
Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
Ewangelia wg św. Jana 10:33
 Odpowiedzieli Mu Judejczycy: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». 
Ewangelia wg św. Jana 20:28
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 
List do Rzymian 9:5
 których ojcowie i z których Pomazaniec według ciała. Będący ponad wszystkimi. Bóg błogosławiony na eony. Amen.
1 List do Tymoteusza 3:16
 A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności: {Bóg} {który} objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w Tchnieniu [duchu}, ukazany Posłom [aniołom], ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę w świecie, został wzięty w górę w chwale.
List do Tytusa 2:13
 w oczekiwaniu cudownej nadziei i pojawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jeszu Pomazańca, 
List do Tytusa 2:14
który dał za nas samego siebie, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na szczególną własność, gorliwy w szlachetnych czynach.
1 List św. Jana 5:20
A wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i jesteśmy w onym prawdziwym, to jest w Synu jego, Jeszu Chrystusie; tenci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.
for
Księga Psalmów 145:13
Królestwo twoje jest królestwo wszystkich wieków, a panowanie twoje nie ustaje nad wszystkimi narodami.
Księga Izajasza 9:7
Posłał Pan słowo do Jakóba, a upadło w Izraelu.
Księga Powtórzonego Prawa 2:37
Tylkoś do ziemi synów Ammonowych nie dochodził ani do żadnego miejsca przyległego potokowi Jabok, ani do miast na górach, ani do żadnych miejsc, których zakazał Pan, Bóg nasz.
Księga Powtórzonego Prawa 7:14
Błogosławionym będziesz nad wszystkie narody; nie będzie u ciebie niepłodny, i niepłodna, ani między bydłem twojem.
1 List do Koryntian 15:25
Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.
2 List św. Piotra 1:11
- Stosownie do tego bogato zaopatrzone zostanie wasze wejście do eonowego (epoki, ery) królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jeszu Pomazańca.
a sceptre
2 Księga Samuela 23:3
Mówił Bóg Izraelski do mnie, mówiła skała Izraelska: Ten, który panować będzie nad ludem, będzie sprawiedliwy, panować będzie w bojaźni Bożej.
Księga Psalmów 72:1-4
1
Salomonowi. Boże! daj królowi sądy twoje, a sprawiedliwość twoję synowi królewskiemu;
2
Aby sądził lud twój w sprawiedliwości, a ubogich twoich w prawości.
3
Przyniosą góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość.
4
Będzie sądził ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego; ale gwałtownika pokruszy.
Księga Psalmów 72:7-4
Księga Psalmów 72:11-14
11
I będą mu się kłaniać wszyscy królowie; wszystkie narody służyć mu będą.
12
Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika.
13
Zmiłuje się nad ubogim, i nad niedostatecznym, a duszę nędznych wybawi.
14
Od zdrady i gwałtu wybawi duszę ich; bo droga jest krew ich przed oczyma jego.
Księga Psalmów 99:4
Moc zaiste królewska miłuje sąd; albowiemeś ty ustanowił prawa; sąd i sprawiedliwość w Jakóbie ty wykonujesz.
Księga Izajasza 9:7
Posłał Pan słowo do Jakóba, a upadło w Izraelu.
Księga Izajasza 32:1
Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą.
Księga Izajasza 32:2
Bo mąż on będzie jako zasłona od wiatru, i jako zakrycie przed powodzią; jako strumienie wód na miejscu suchem, jako cieó skały wielkiej w ziemi upragnionej;
Księga Jeremiasza 23:5
Oto idą dni, mówi Pan, których wzbudzę Dawidowi latorośl sprawiedliwą, i będzie królował król, a poszczęści mu się; sąd zaiste i sprawiedliwość będzie czynił na ziemi.
Księga Jeremiasza 38:15
I rzekł Jeremijasz do króla Sedekijasza: Jeźlić co powiem, pewnie mię zabijesz? A jeźlić co poradzę, nie usłuchasz mię.
Księga Zachariasza 9:9
Wesel się bardzo, córko Syoóska! wykrzykaj, córko Jeruzalemska! Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest, na oślęciu, źrebiątku oślicy.