And again, etc
List do Hebrajczyków 1:5
- Któremu bowiem powiedział kiedykolwiek z Posłów: Ty jesteś moim Synem. Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. I jeszcze: Ja będę Mu za Ojca, a on będzie mi za Syna.
Księga Przysłów 8:24
Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzonam jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami.
Księga Przysłów 8:25
Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzonam jest.
Ewangelia wg św. Jana 1:14
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Ewangelia wg św. Jana 1:18
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg [Syn], który jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył.
Ewangelia wg św. Jana 3:16
Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna swego Jedynego dał, aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie eonowe.
List do Rzymian 8:29
 Albowiem, których on poznał, tych też przeznaczył, aby byli ukształtowani (na) obraz Syna Jego, (żeby) on był pierworodnym między wieloma braćmi,
List do Kolosan 1:15
- który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.
List do Kolosan 1:18
- I On jest Głową Ciała – Zgromadzenia Powołanych. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
1 List św. Jana 4:9
Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego.
Objawienie św. Jana 1:5
 i od Jeszu Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych uchybień(grzechów), 
And let
Księga Powtórzonego Prawa 32:43
Księga Psalmów 97:7
Niechże będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą obrazom, którzy się chlubią w bałwanach; kłaniajcież mu się wszyscy bogowie.
Ewangelia wg św. Łukasza 2:9-14
9
A oto Poseł Pana stanął przy nich i chwała Pana oświetliła ich. Ogarnęło ich przerażenie. 
10
I rzekł do nich Poseł: Nie bójcie się; bo głoszę wam radość wielką, która jest dla wszystkich ludzi:
11
że dzisiaj urodził się wam w mieście Dawida zbawiciel, którym jest Pomazaniec Pan.
12
A to wam będzie za znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, leżące w żłobie.
13
I nagle przyłączyło się do posła mnóstwo zastępów niebiańskich, które wielbiły Boga słowami: 
14
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». 
1 List św. Piotra 3:22
 który jest po prawicy Boga, jako Ten, który przeszedł do nieba, gdy zostali poddani Mu Posłowie (aniołowie), Władze i Moce.
Objawienie św. Jana 5:9-12
9
I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, 
10
 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi». 
11
 I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu posłańców(aniołów) dokoła tronu i Zwierząt, i Starszych, a liczba ich była tysiąc tysięcy, 
12
mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».