the brightness
Ewangelia wg św. Jana 1:14
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Ewangelia wg św. Jana 14:9
Odpowiedział mu Jeszu: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" 
Ewangelia wg św. Jana 14:10
 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 
2 List do Koryntian 4:6
 Ponieważ Bóg, który powiedziawszy, (aby) z ciemności światłość zajaśniała, zajaśniał w sercach naszych dla światła poznania chwały Bożej w [na] obliczu Jeszu Pomazańca. 
image
2 List do Koryntian 4:4
 wśród, których bóg tego eony [świata, wieku] zaślepił umysły niewierzących, aby nie oświetliło światło dobrej nowiny chwały Pomazańca, który jest obrazem Boga.
List do Kolosan 1:15
- który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.
List do Kolosan 1:16
- bo w Nim stworzono wszystko: w niebiosach, i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego stworzono. 
upholding
Księga Psalmów 75:3
Gdy przyjdzie czas ułożony, ja sprawiedliwie sądzić będę.
Ewangelia wg św. Jana 1:4
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
List do Kolosan 1:17
- On jest przed wszystkim i wszystko w Nim stanęło. 
Objawienie św. Jana 4:11
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone».
the word
Księga Eklezjasty 8:4
Bo gdzie słowo królewskie, tam i moc jego: a któż mu rzecze: Co czynisz?
List do Rzymian 1:16
Albowiem nie wstydzę się dobrej nowiny, ponieważ jest mocą Bożą dla zbawienia każdego wierzącego, Judejczyka najpierw i Hellena.
2 List do Koryntian 4:7
 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby nadmiar [bogactwo] mocy był Boga, a nie z nas.
by himself
List do Hebrajczyków 7:27
Który by nie potrzebował na każdy dzieó, jako oni najwyżsi kapłani, pierwej za swoje grzechy własne ofiar sprawować, a potem za ludzkie; bo to uczynił raz samego siebie ofiarowawszy.
List do Hebrajczyków 9:12-14
12
Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie.
13
Albowiem jeźli krew wołów i kozłów, i popiół jałowicy pokrapiający splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała:
14
Jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu?
List do Hebrajczyków 9:16-14
List do Hebrajczyków 9:26-14
Ewangelia wg św. Jana 1:29
Nazajutrz zobaczył Jeszu, idącego do niego, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi błędy [grzech] świata.
1 List św. Jana 1:7
A jeśli w światłości chodzimy, jak on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jeszu Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
1 List św. Jana 3:5
 A wiecie, że On się ujawnił, aby wziąć uchybienia a w Nim uchybienia nie ma.
sat
List do Hebrajczyków 4:14
Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, Jeszu, Syna Bożego, trzymajmyż się tego wyznania.
List do Hebrajczyków 8:1
 Podsumowaniem tego, co się uczy [mówi], (jest to): Takiego mamy arcykapłana, który usiadł na prawicy tronu Majestatu w niebiosach; 
List do Hebrajczyków 10:12
Lecz ten jednę ofiarę ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bożej,
List do Hebrajczyków 12:2
 Patrząc na Jeszu, który (jest) początkiem [rozpoczynającym] wiary i (jej) dopełnieniem, który zamiast [przeciw] przeznaczonej [wystawionej] Mu radości, wytrzymał krzyż, hańbą wzgardziwszy, po [w] prawej (stronie) tronu Boga usiadł.
Księga Psalmów 110:1
Psalm Dawidowy. Powiedział JHWH Panu mojemu: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich.
Ewangelia wg św. Mateusza 22:24
w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz powiedział: Jeśli kto umrze bezdzietnie, niech jego brat weźmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu. 
Ewangelia wg św. Marka 16:19
Po rozmowie z nimi Pan Jeszu został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Ewangelia wg św. Łukasza 20:42
Przecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, 
Ewangelia wg św. Łukasza 20:43
aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod Twoje stopy. 
Dzieje Apostolskie 2:33
 Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Tchnienia Świętego i zesłał Je, 
Dzieje Apostolskie 7:56
I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». 
List do Rzymian 8:34
Kto ich oskarży? Pomazaniec Jeszu, który umarł, bardziej zaś wzbudzony, który też jest w [po] prawicy Bożej, który także wstawia się za nami.
List do Efezjan 1:20-22
20
 którą działał [okazał] w Pomazańcu, wybudzając Go z martwych i posadził na prawicy swojej w niebiosach. 
21
 Powyżej wszystkich Pierwszych [naczelników, przywódców] i Władzy, i Mocy, i Panowania, i każdego imienia wymawianego nie tylko w tym eonie, ale też w mającym nadejść.
22
 I wszystko poddał pod nogi Jego i Jemu dał (być) głową ponad całym zgromadzeniem powołanych,
List do Kolosan 3:1
A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi;
1 List św. Piotra 1:21
Którzy przez niego wierzycie w Boga, który go wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu.
1 List św. Piotra 3:22
 który jest po prawicy Boga, jako Ten, który przeszedł do nieba, gdy zostali poddani Mu Posłowie (aniołowie), Władze i Moce.
Objawienie św. Jana 3:21
 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. 
Majesty
1 Księga Kronik 29:11
Twoja jest, Panie! wielmożność, i moc, i sława, i zwyciąstwo, i cześć, i wszystko na niebie i na ziemi; twoje jest, Panie! królestwo, a tyśjest wywższony nad wszelką zwierzchność.
Księga Joba 37:22
Od północy jako złoto przychodzi, ale w Bogu straszniejsza jest chwała.
Księga Micheasza 5:4
I będzie taki pokój, że gdy Assyryjczyk wtargnie w ziemię naszę, i gdy podepcze pałace nasze, tedy wystawimy przeciw niemu siedmiu pasterzy, i ośmiu książąt z ludu.
2 List św. Piotra 1:16
Albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego, Jeszu Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszymi widzieli wielmożność jego.
List św. Judy 1:25
Samemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech będzie chwała i wielmożność, moc i zwierzchność, i teraz i po wszystkie wieki. Amen.