these
Księga Rodzaju 49:1
Wezwał tedy Jakób synów swoich i rzekł: Zbierzcie się, a oznajmię wam, co ma przyjść na was w ostatnie dni.
Księga Liczb 24:14
A teraz oto ja odchodzę do ludu mego, jednak oznajmięć, co uczyni lud ten ludowi twemu na potem.
Księga Powtórzonego Prawa 4:30
Gdy ucisk przyjdzie na cię, a najdą cię te wszystkie rzeczy w ostatnie dni, tedy, nawróciszli się do Pana, Boga twego, a posłusznym będziesz głosowi jego,
Księga Powtórzonego Prawa 18:15
Nie powstanie świadek jeden przeciwko człowiekowi w jakiejkolwiek nieprawości, albo w jakimkolwiek grzechu ze wszystkich grzechów, któremi by kto zgrzeszył; w uściech dwóch świadków, albo w uściech trzech świadków stanie każde słowo.
Księga Powtórzonego Prawa 31:29
Błogosławionyś ty, Izraelu! Któż podobny tobie? ludu zachowany przez Pana, który jest tarczą ratunku twego, a mieczem zacności twojej. Przeto obłudnieć się poddadzą nieprzyjaciele twoi, a ty wyniosłość ich deptać będziesz.
Księga Izajasza 2:2
I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu Paóskiego na wierzchu gór, i wywyższy się nad pagórkami, a zbieżą się do niej wszystkie narody.
Księga Jeremiasza 30:24
Nie odwróci się zapalczywość gniewu Paóskiego, póki nie uczyni tego, a póki nie wykona umysłu serca swego; w ostatnie dni zrozumiecie to.
Księga Jeremiasza 48:47
Wszakże zasię przywrócę więźniów Moabskich w ostateczne dni, mówi Pan. Aż dotąd sąd o Moabie.
Księga Ezechiela 38:16
I przypadniesz na lud mój Izraelski jako obłok, abyś okrył tę ziemię. W ostatnie dni przywiodę cię do ziemi mojej, aby mię poznały narody, gdy będę poświęcony w tobie, przed oczyma ich, o Gogu!
Księga Daniela 2:28
A wszakże jest Bóg na niebie, który objawia tajemnice, a on okazał królowi Nabuchodonozorowi, co ma być potomnych dni. Sen twój i widzenia, któreś widział na łożu twojem, te są:
Księga Daniela 10:14
Alem przyszedł, abym ci oznajmił, co ma przyjść na lud twój w ostateczne dni; bo jeszcze widzenie będzie o tych dniach.
Księga Ozeasza 3:5
Przetoż upadniesz we dnie, upadnie też i prorok z tobą w nocy; zagładzę i matkę twoję.
Księga Micheasza 4:1
Ale się stanie w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu Paóskiego na wierzchu gór, i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą.
Dzieje Apostolskie 2:17
W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Tchnienie moje na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. 
List do Galatów 4:4
Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem,
List do Efezjan 1:10
dla zarządzania wypełnieniem czasów, sumując wszystko w Pomazańcu: w niebiosach i na ziemi.
2 List św. Piotra 3:3
To najpierwej wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy, według własnych swoich pożądliwości chodzący,
List św. Judy 1:18
Iż wam powiadali, że w ostateczny czas będą naśmiewcy, chodzący według swoich niezbożnych pożądliwości.
spoken
List do Hebrajczyków 1:5
- Któremu bowiem powiedział kiedykolwiek z Posłów: Ty jesteś moim Synem. Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. I jeszcze: Ja będę Mu za Ojca, a on będzie mi za Syna.
List do Hebrajczyków 1:8
- Zaś o Synu: Tron Twój, Boże, na eon eonów, a laska prostolinijności laską królestwa Twego. 
List do Hebrajczyków 2:3
 Jak my uciekniemy (przed karą), zaniedbując tak wielkie zbawienie, które wzięło początek (w) przemowie od [przez] samego Pana przez tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone?
List do Hebrajczyków 5:8
A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeóstwa.
List do Hebrajczyków 7:3
Bez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dni, ani koóca żywota nie mając, ale przypodobany będąc Synowi Bożemu, zostaje kapłanem na wieki.
Ewangelia wg św. Mateusza 3:17
A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». 
Ewangelia wg św. Mateusza 17:5
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się Głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»
Ewangelia wg św. Mateusza 26:63
 Lecz Jeszu milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?»
Ewangelia wg św. Marka 1:1
Początek dobrej nowiny Jeszu Pomazańca, Syna Bożego.
Ewangelia wg św. Marka 12:6
Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: "Uszanują mojego syna".
Ewangelia wg św. Jana 1:14
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Ewangelia wg św. Jana 1:17
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa.
Ewangelia wg św. Jana 1:18
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg [Syn], który jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył.
Ewangelia wg św. Jana 3:16
Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna swego Jedynego dał, aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie eonowe.
Ewangelia wg św. Jana 15:15
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
List do Rzymian 1:4
wyznaczonym Synem Boga w mocy, według Tchnienia uświęcenia, przez powstanie z martwych, to jest o Jeszu Pomazańcu, Panu naszym.
appointed
List do Hebrajczyków 2:8
 wszystko poddałeś pod jego stopy. Poddawszy Mu bowiem wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu nie było poddane. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, że wszystko Mu jest podporządkowane. 
List do Hebrajczyków 2:9
Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Posłów [aniołów], Jeszu, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował.
Księga Psalmów 2:6-9
6
Mówiąc: Jamci postanowił króla mojego nad Syonem, górą świętą moją.
7
Opowiem ten dekret: Pan rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie dziś spłodził.
8
Żądaj odemnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje; a osiadłość twoję, granice ziemi.
9
Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduóskie pokruszysz ich.
Księga Izajasza 9:6
A ku rozmnożeniu tego paóstwa i pokoju, któremu koóca nie będzie, usiądzie na stolicy Dawidowej, i na królestwie jego, aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Uczyni to zawisna miłość Pana zastępów.
Księga Izajasza 9:7
Posłał Pan słowo do Jakóba, a upadło w Izraelu.
Księga Izajasza 53:10-12
10
Takci się Panu upodobało zetrzeć go, i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich; a to, co się podoba Panu, przez rękę jego aby się szczęśliwie wykonało.
11
Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Znajomością swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój; bo nieprawości ich on sam poniesie.
12
Dlatego dam mu w dziedzictwo wielu, aby rozdzielił łupy z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzony będąc, on sam grzech wielu poniósł, i za buntownikami się wstawił. 
Ewangelia wg św. Mateusza 21:38
Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: "To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo".
Ewangelia wg św. Mateusza 28:18
Wtedy Jeszu podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 
Ewangelia wg św. Jana 3:25
A powstał spór między uczniami Jana a Judejczykiem w sprawie oczyszczenia.
Ewangelia wg św. Jana 13:3
wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie,
Ewangelia wg św. Jana 16:15
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. 
Ewangelia wg św. Jana 17:2
i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.
Dzieje Apostolskie 10:36
 Posłał swe słowo synom Iszraela, zwiastując im pokój przez Jeszu Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.
List do Rzymian 8:17
A jeśli dziećmi, to także i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi, a spółdziedzicami Pomazańca, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni.
1 List do Koryntian 8:6
 ale nam jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko i my do niego i jeden Pan Jeszu Pomazaniec, przez którego wszystko i my przez niego.
1 List do Koryntian 15:25-27
25
Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.
26
A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć.
27
Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi jego. A gdy mówi, że mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna jest, iż oprócz tego, który mu poddał wszystkie rzeczy.
List do Efezjan 1:20-23
20
 którą działał [okazał] w Pomazańcu, wybudzając Go z martwych i posadził na prawicy swojej w niebiosach. 
21
 Powyżej wszystkich Pierwszych [naczelników, przywódców] i Władzy, i Mocy, i Panowania, i każdego imienia wymawianego nie tylko w tym eonie, ale też w mającym nadejść.
22
 I wszystko poddał pod nogi Jego i Jemu dał (być) głową ponad całym zgromadzeniem powołanych,
23
 które jest Jego ciałem, Pełnią, wszystko we wszystkim napełniając.
List do Filipian 2:9-11
9
Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię;
10
Aby w imieniu Jeszu wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią.
11
A wszelki język aby wyznawał, że Jeszu Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
List do Kolosan 1:17
- On jest przed wszystkim i wszystko w Nim stanęło. 
List do Kolosan 1:18
- I On jest Głową Ciała – Zgromadzenia Powołanych. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
by whom
Księga Przysłów 8:22-31
22
Pan mię miał przy początku drogi swej, przed sprawami swemi, przed wszystkiemi czasy.
23
Przed wieki jestem zrządzona, przed początkiem; pierwej niż była ziemia;
24
Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzonam jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami.
25
Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzonam jest.
26
Jeszcze był nie uczynił ziemi, i równin, ani początku prochu okręgu ziemskiego.
27
Gdy gotował niebiosa, tamem była; gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami;
28
Gdy utwierdzał obłoki w górze, i umacniał źródła przepaści;
29
Gdy zakładał morzu granice jego, i wodom, aby nie przestępowały rozkazania jego; gdy rozmierzał grunty ziemi:
30
Tedym była u niego jako wychowaniec, i byłam uciechą jego na każdy dzieó, grając przed nim na każdy czas.
31
Gram na okręgu ziemi jego, a rozkoszy moje, mieszkać z synami ludzkimi.
Księga Izajasza 44:24
Tak mówi Pan, odkupiciel twój, i który cię utworzył wnet z żywota matki: Ja Pan wszystko czynię, sam rozciągam niebiosa, rozpościeram ziemię mocą swoją.
Księga Izajasza 45:12
Jam uczynił ziemię, i człowiekam na niej stworzył. Jam jest, którego ręce rozciągnęły niebiosa, a wszystkiemu wojsku ich rozkazuję.
Księga Izajasza 45:18
Bo tak mówi Pan, który stworzył niebiosa (ten Bóg, który stworzył ziemię, i uczynił ją! który ją utwierdził, nie na próżno stworzył ją, na mieszkanie utworzył ją): Jam Pan, a niemasz żadnego więcej.
Ewangelia wg św. Jana 1:3
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
1 List do Koryntian 8:6
 ale nam jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko i my do niego i jeden Pan Jeszu Pomazaniec, przez którego wszystko i my przez niego.
List do Efezjan 3:9
i oświetlić wszystkim, czym jest zarządzanie tajemnicą zakrytą od wieków w Bogu, który wszystko stworzył.
List do Kolosan 1:16
- bo w Nim stworzono wszystko: w niebiosach, i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego stworzono. 
List do Kolosan 1:17
- On jest przed wszystkim i wszystko w Nim stanęło.