ministering
List do Hebrajczyków 8:6
 Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się mediatorem lepszej umowy [przymierza], która na lepszych obietnicach ustanowiła prawo.
List do Hebrajczyków 10:11
A wszelkić kapłan stoi na każdy dzieó, służbę Bożą odprawując, a jednakież ofiary częstokroć ofiarując, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą.
Księga Psalmów 103:20
Błogosławcież Panu Aniołowie jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania jego, posłusznymi będąc głosowi słowa jego.
Księga Psalmów 103:21
Błogosławcie Panu wszystkie wojska jego, słudzy jego, którzy czynicie wolę jego.
Księga Daniela 3:28
Tedy rzekł Nabuchodonozor, mówiąc: Błogosławiony Bóg ich, to jest, Sadracha, Mesacha i Abednega, który posłał Anioła swego, a wyrwał sług swoich, którzy ufali w nim, którzy słowa królewskiego nie usłuchali, ale ciała swe wydali, aby nie służyli, a nie kłaniali się żadnemu bogu, oprócz Boga swego.
Księga Daniela 7:10
Rzeka ognista płynąc wychodziła od oblicza jego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć kroć tysiąc tysięcy stało przed nim; sąd zasiadł, a księgi otworzone były.
Ewangelia wg św. Mateusza 18:10
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Zwiastuni ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. 
Ewangelia wg św. Łukasza 1:19
Odpowiedział mu Poseł: "Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. 
Ewangelia wg św. Łukasza 1:23
 A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. 
Ewangelia wg św. Łukasza 2:9
A oto Poseł Pana stanął przy nich i chwała Pana oświetliła ich. Ogarnęło ich przerażenie. 
Ewangelia wg św. Łukasza 2:13
I nagle przyłączyło się do posła mnóstwo zastępów niebiańskich, które wielbiły Boga słowami: 
Dzieje Apostolskie 13:2
Gdy pełnili służbę dla Pana i pościli, rzekło Tchnienie Święte: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». 
List do Rzymian 13:6
Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.
List do Rzymian 15:16
Dzięki niej jestem z urzędu sługą Pomazańca Jeszu wobec narodów sprawującym świętą czynność głoszenia dobrej nowiny Bożej po to, by narody stały się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Tchnieniem Świętym. 
List do Rzymian 15:27
Spodobało im się to, ponieważ są ich dłużnikami. Jeżeli bowiem narody stały się wspólnikami w tchnieniu ich, to powinny też dzielić się z nimi dobrami materialnymi. 
2 List do Koryntian 9:12
Albowiem usługiwanie tej ofiary nie tylko dopełnia niedostatki świętych, ale też opływa przez wielkie dziękczynienia na Boga przez pochwałę tej posługi;
List do Filipian 2:17
Ale choćbym ofiarowany był dla ofiary i usługi wiary waszej, weselę się i spółweselę się ze wszystkimi wami;
List do Filipian 2:25
Alem rozumiał rzeczą potrzebną, Epafrodyta, brata i pomocnika i spółbojownika mego, a waszego Apostoła i sługę w potrzebie mojej, posłać do was,
1 Księga Królewska 22:19
A Micheasz rzekł: Słuchajże tedy słowa Paóskiego: Widziałem Pana siedzącego na stolicy swojej, i wszystko wojsko niebieskie stojące po prawicy jego, i po lewicy jego.
Księga Joba 1:6
 I stało się pewnego dnia, gdy przyszli synowie Bogowie [bogów], aby stanęli przed JHWH, że też przyszedł i szatan między nimi.
Księga Psalmów 103:20
Błogosławcież Panu Aniołowie jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania jego, posłusznymi będąc głosowi słowa jego.
Księga Psalmów 103:21
Błogosławcie Panu wszystkie wojska jego, słudzy jego, którzy czynicie wolę jego.
Księga Psalmów 104:4
Który czynisz duchy posłami swymi; ty czynisz sługi swe ogniem pałającym.
Księga Izajasza 6:2
Serafinowie stali nad nim, sześć skrzydeł miał każdy z nich; dwoma zakrywał twarz swoję, a dwoma przykrywał nogi swoje, a dwoma latał.
Księga Izajasza 6:3
I wołał jeden do drugiego, mówiąc: Święty, święty, święty, Pan zastępów; pełna jest wszystka ziemia chwały jego.
Księga Daniela 7:10
Rzeka ognista płynąc wychodziła od oblicza jego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć kroć tysiąc tysięcy stało przed nim; sąd zasiadł, a księgi otworzone były.
Ewangelia wg św. Mateusza 13:41
Wyśle Syn Człowieczy Posłów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszelkie zgorszenie i czyniących nieprawości. 
Ewangelia wg św. Mateusza 13:49
Tak będzie przy końcu eonu: wyjdą Posłowie, wydzielą złych spośród sprawiedliwych
Ewangelia wg św. Mateusza 13:50
 i wrzucą w piec (do) ognia; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Ewangelia wg św. Łukasza 1:19
Odpowiedział mu Poseł: "Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. 
2 List do Tesaloniczan 1:7
a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jeszu z Posłami swojej potęgi
List św. Judy 1:14
A prorokował też o nich siódmy od Adama Enoch, mówiąc: Oto Pan idzie z świętymi tysiącami swoimi,
sent
Księga Rodzaju 19:15
A gdy weszła zorza, przymuszali Aniołowie Lota, mówiąc: Wstaó, weźmij żonę twoję, i dwie córki twoje, które tu są, byś snać nie zginął w nieprawości miasta tego.
Księga Rodzaju 19:16
A gdy się ociągał, ujęli mężowie oni rękę jego, i rękę żony jego, i rękę dwóch córek jego, (albowiem mu Pan folgował,)i wywiedli go, i postawili go przed miastem.
Księga Rodzaju 32:1
Potem Laban wstawszy bardzo rano, pocałował syny swoje i córki swe, i błogosławił im; a odszedłszy, wrócił się Laban na miejsce swoje.
Księga Rodzaju 32:2
A Jakób też poszedł w drogę swoję i potkali się z nim Aniołowie Boży.
Księga Rodzaju 32:24
A wziąwszy je, przeprawił je przez tęż rzekę, i przeprowadził wszystko, co miał.
Dzieje Apostolskie 11:22
Wieść o tym doszła do uszu społeczności powołanych w Jeruszalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. 
1 List św. Piotra 1:12
 Im to zostało ujawnione, że nie im samym, lecz nam służyły te sprawy, które teraz zostały wam ogłoszone przez ludzi, którzy ogłosili dobrą nowinę wam w Tchnieniu Świętym posłanym z nieba; (sprawy), w które pragną wejrzeć Posłowie [aniołowie]. 
Objawienie św. Jana 5:6
I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starszych stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Tchnień(Duchów) Boga wysłanych na całą ziemię. 
minister
Księga Psalmów 34:7
Ten chudzina wołał, a Pan wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.
Księga Psalmów 91:11
Albowiem Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Księga Psalmów 91:12
Na rękach nosić cię będą, byś snać nie obraził o kamieó nogi twojej.
Księga Daniela 6:22
Tedy Danijel do króla rzekł: Królu, żyj na wieki!
Księga Daniela 9:21-23
21
Prawie gdym ja jeszcze mówił i modliłem się, oto mąż on Gabryjel, któregom widział w widzeniu na początku, prędko lecąc dotknął się mnie czasu ofiary wieczornej,
22
A usługując mi do zrozumienia mówił ze mną i rzekł: Danijelu! terazem wyszedł, abym cię nauczył wyrozumienia tajemnicy.
23
Na początku modlitw twoich wyszło słowo, a jam przyszedł, abym ci je oznajmił, boś ty wielce przyjemny; a tak miej wzgląd na to słowo, a zrozumiej to widzenie.
Księga Daniela 10:11
I rzekł do mnie: Danijelu, mężu wielce przyjemny! miej wzgląd na słowa moje, które ja będę mówił do ciebie, a stój na miejscu swem, bom teraz posłany do ciebie. A gdy przemówił do mnie to słowo, stałem drżąc.
Księga Daniela 10:12
I rzekł do mnie: Nie bój się Danijelu! bo od pierwszego dnia, jakoś przyłożył serce twoje ku wyrozumieniu i trapiłeś się Bogiem twoim, wysłuchane są słowa twoje, a jam przyszedł dla słów twoich.
Ewangelia wg św. Mateusza 1:20
Gdy powziął tę myśl, oto poseł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Josefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Mariam, twej Małżonki; albowiem z Tchnienia Świętego jest to, co się w Niej poczęło
Ewangelia wg św. Mateusza 2:13
Gdy oni odjechali, oto poseł Pański ukazał się Josefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.  
Ewangelia wg św. Mateusza 24:31
Pośle On swoich zwiastunów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. 
Ewangelia wg św. Łukasza 16:22
Umarł żebrak, i posłańcy zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 
Dzieje Apostolskie 5:19
 Ale w nocy poseł Pana otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: 
Dzieje Apostolskie 10:3
Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu posłańca(anioła) Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: «Korneliuszu!» 
Dzieje Apostolskie 10:4
 On zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał: «Co, panie?» Odpowiedział mu: «Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. 
Dzieje Apostolskie 12:7
Wtem zjawił się posłaniec Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: «Wstań szybko!» Równocześnie z rąk [Piotra] opadły kajdany. 
Dzieje Apostolskie 12:23
Natychmiast poraził go Poseł Pański za to, że nie oddał czci Bogu. I oddał tchnienie, stoczony przez robactwo. 
Dzieje Apostolskie 16:26
Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. 
Dzieje Apostolskie 27:23
Tej nocy ukazał mi się posłaniec(anioł) Boga, do którego należę i któremu służę, i powiedział:
heirs
List do Hebrajczyków 6:12
Abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnicę.
List do Hebrajczyków 6:17
Dlatego też Bóg chcąc dostatecznie okazać dziedzicom obietnicy nieodmienność rady swojej, uczynił na to przysięgę,
Ewangelia wg św. Mateusza 25:34
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 
List do Rzymian 8:17
A jeśli dziećmi, to także i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi, a spółdziedzicami Pomazańca, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni.
List do Galatów 3:7
Widzicie tedy, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahamowymi.
List do Galatów 3:9
A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieóstwa z wiernym Abrahamem.
List do Galatów 3:29
Jeśli wy (jesteście) pomazańcowi, to abrahamowym potomstwem jesteście, a według obietnicy dziedzicami.
List do Efezjan 3:6
Narody są współdziedziczącymi i jednym ciałem, i wspólnikami obietnicy w Pomazańcu Jeszu przez dobrą nowinę, 
List do Tytusa 3:7
Abyśmy usprawiedliwieni będąc łaską jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego.
List św. Jakuba 2:5
Słuchajcie, bracia moi mili! azaż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują?
1 List św. Piotra 1:4
Ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu, i niezwiędłemu, w niebiesiech dla was zachowanemu,
1 List św. Piotra 3:7
Także i wy, mężowie! mieszkajcie z niemi umiejętnie, a jako mdlejszemu naczyniu niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako też spółdziedziczkom łaski żywota, aby się modlitwy wasze nie przerywały.