Thou
Księga Psalmów 102:25-27
25
Ażem rzekł; Boże mój! nie bierz mię w połowie dni moich; od narodu bowiem aż do narodu trwają lata twoje.
26
I pierwej niżeliś założył ziemię, i niebiosa, dzieło rąk twoich.
27
One pominą, ale ty zostajesz; wszystkie te rzeczy jako szata zwiotszeją, jako odzienie odmienisz je, i odmienione będą.
in
Księga Rodzaju 1:1
 Na początku stworzył Bogowie niebo i ziemię.
Ewangelia wg św. Jana 1:1-3
1
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
2
Ono było na początku u Boga.
3
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
Objawienie św. Jana 3:14
 Posłowi (aniołowi) zgromadzenia w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Boga: 
hast
Księga Przysłów 8:29
Gdy zakładał morzu granice jego, i wodom, aby nie przestępowały rozkazania jego; gdy rozmierzał grunty ziemi:
Księga Izajasza 42:5
Tak mówi Bóg, JHWH, który stworzył niebiosa i rozpostarł je; który rozszerzył ziemię, i co się rodzi z niej; który daje dech ludowi mieszkającemu na niej, a tchnienie tym, co chodzą po niej.
Księga Izajasza 48:13
A ręka moja założyła ziemię, i prawica moja piędzią rozmierzyła niebiosa; zawołałem je, a zaraz stanęły.
Księga Izajasza 51:13
Że zapominasz na Pana stworzyciela swego, który rozciągnął niebiosa, i założył ziemię? a że się lękasz ustawicznie każdego dnia popędliwości trapiącego, gdy się gotuje, aby zatracał? Ale gdzież jest ta popędliwość trapiącego?
Księga Jeremiasza 32:17
Ach panujący Panie!otoś ty uczynił niebo i ziemię mocą swoją wielką i ramianiem twoim wyciągnionem, nie jestci skryta przed tobą żadna rzecz;
Księga Zachariasza 12:1
Brzemię słowa Paóskiego nad Izraelem. Tak mówi Pan, który rozpostarł niebiosa, a ugruntował ziemię, który tworzy ducha człowieczego we wnętrznościach jego:
the works
Księga Powtórzonego Prawa 4:19
Ani podnoś oczu swych ku niebu, żebyś widząc słoóce i miesiąc, i gwiazdy ze wszystkiemi zastępy niebieskiemi, nie dał się uwieść, abyś się im kłaniał, i służyłbyś im, ponieważ je oddał Pan, Bóg twój, na posługę wszystkim ludziom pod wszystkiem niebem.
Księga Psalmów 8:3
Z ust niemowlątek i ssących ugruntowałeś moc twą dla nieprzyjaciół twoich, abyś wyniszczył nieprzyjaciela i tego, który się mści.
Księga Psalmów 8:4
Gdy się przypatruję niebiosom twoim, dziełu palców twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił,
Księga Psalmów 19:1
(Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy.)
Księga Izajasza 64:8
Nie gniewaj się, Panie! tak bardzo, a nie na wieki pomnij nieprawości naszej: oto wejrzyj proszę, myśmy wszyscy ludem twoim.