O thou
Pieśń nad pieśniami 2:3
Jako jabłoó między drzewem leśnem, tak miły mój między młodzieócami. Pragnęłam siedzieć w cieniu jego, i siedzę; bo owoc jego słodki jest ustom moim.
Pieśń nad pieśniami 3:1-4
1
Na łożu mojem w nocy szukałam tego, którego miłuje dusza moja; szukałam go, alem go nie znalazła.
2
Już tedy wstanę, a obieżę miasto; po rynkach i po ulicach będę szukać tego, którego miłuje dusza moja; szukałam go, alem go nie znalazła.
3
Natrafili mię stróżowie, którzy chodzili po mieście; i spytałem: Widzieliżeście tego któego miłuje dusza moja?
4
A gdym maluczko odeszła od nich, zarazem znalazła tego, którego miłuje dusza moja. Uchwyciłam się go, a nie puszczę go, aż go wprowadzę do domu matki mojej, i do pokoju rodzicielki mojej.
Pieśń nad pieśniami 5:8
Poprzysięgam was, córki Jeruzalemskie! Jeślibyście znalazły miłego mego, abyście mu powiedziały, żem od miłości zachorowała.
Pieśń nad pieśniami 5:10
Miły mój biały i rumiany, i zacniejszy nad innych dziesięć tysięcy.
Pieśń nad pieśniami 5:16
Usta jego nader słodkie, a wszystek jest pożądany. Taki ci jest miły mój, i taki przyjaciel mój, o córki Jeruzalemskie!
Księga Psalmów 18:1
(Przedniejszemu śpiewakowi pieśó Dawida, sługi Paóskiego, który mówił do Pana słowa tej pieśni onego dnia, gdy go Pan wyrwał z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego, i z ręki Saulowej; i rzekł:)
Księga Psalmów 116:1
Miłuję Pana, iż wysłuchał głos mój, i prośby moje.
Księga Izajasza 5:1
Zaśpiewam teraz miłemu memu piosnkę miłego mego o winnicy jego. Winnicę ma miły mój na pagórku urodzajnym;
Księga Izajasza 26:9
Dusza moja żąda cię w nocy, owszem, duchem swym, który jest we mnie, rano cię szukam; albowiem gdy się sądy twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego.
Ewangelia wg św. Mateusza 10:37
 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 
Ewangelia wg św. Jana 21:17
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jeszu: «Paś owce moje! 
1 List św. Piotra 1:8
Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weó wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną,
1 List św. Piotra 2:7
Dla was zatem, którzy wierzycie, jest on cenny; natomiast dla nieposłusznych kamień ten, który (sprawdzili) i odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym
thou feedest
Księga Rodzaju 37:16
Czegóż szukasz? A on odpowiedział: Braci mojej szukam; powiedz mi proszę, gdzie oni pasą.
Księga Psalmów 23:1
Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie.
Księga Psalmów 23:2
Na paszach zielonych postawił mię; a do wód cichych prowadzi mię.
Księga Psalmów 80:1
(Przedniejszemu śpiewakowi na Sosannim psalm świadectwa Asafowi.)
Księga Izajasza 40:11
Jako pasterz trzodę swoję paść będzie; do naręcza swego zgromadzi baranki, i na łonie swem piastować je będzie, a kotne zwolna poprowadzi.
Księga Micheasza 5:4
I będzie taki pokój, że gdy Assyryjczyk wtargnie w ziemię naszę, i gdy podepcze pałace nasze, tedy wystawimy przeciw niemu siedmiu pasterzy, i ośmiu książąt z ludu.
Ewangelia wg św. Jana 10:11
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 
Ewangelia wg św. Jana 10:28
 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ewangelia wg św. Jana 10:29
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Objawienie św. Jana 7:17
 bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».
for
1 Księga Samuela 12:20
Tedy rzekł Samuel do ludu: Nie bójcie się, aczeście wy to wszystko złe uczynili; wszakże przeto nie odstępujcie od Pana, ale służcie Panu ze wszystkiego serca waszego;
1 Księga Samuela 12:21
A nie udawajcie się za próżnościami, które wam nic nie pomogą, ani was wybawią, gdyż próżnościami są.
Księga Psalmów 28:1
Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie! wołam, skało moja! nie milcz na wołanie moje, bym snać, jeźli mi się nie ozwiesz, nie stał się podobnym zstępującym do grobu.
Ewangelia wg św. Jana 6:67-69
67
Rzekł więc Jeszu do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» 
68
 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 
69
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».
1 List św. Jana 2:19
Z nas wyszli, ale nie byli z nas; albowiem gdyby byli z nas, zostaliby byli z nami; ale wyszli z nas, aby objawieni byli, iż wszyscy nie byli z nas.
turneth aside
List do Kolosan 3:14-18
14
- A na to wszystko (włóżcie) miłość, która jest więzią doskonałości.
15
- A pokój Pomazańca (niech) sądzi w sercach waszych, do którego też (jesteście) powołani w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. 
16
Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu.
17
A wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w czynie, wszystko czyście w imieniu Pana Jeszu, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego.
18
Żony! Bądźcie poddane mężom swym, tak jako przystoi w Panu.