Draw
Księga Jeremiasza 31:3
Rzeczeszli: Zdawna mi się Pan ukazywał. I owszem, miłością wieczną umiłowałem cię, dlategoć ustawicznie miłosierdzie pokazuję;
Księga Ozeasza 11:4
Jeszcze w żywocie za piętę dzierżył brata swego, a mocą swoją mężnie sobie poczynał z Bogiem.
Ewangelia wg św. Jana 6:44
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Ewangelia wg św. Jana 12:32
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».
List do Filipian 2:12
 Dlatego, moi mili! Jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko podczas obecności mojej, ale teraz dużo bardziej podczas nieobecności mojej, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje dopracujcie [dopełnijcie].
List do Filipian 2:13
Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego.
we will
Księga Psalmów 119:32
Drogą przykazaó twoich pobieżę, gdy rozszerzysz serce moje.
Księga Psalmów 119:60
Śpieszę się, a nie omieszkuję przestrzegać rozkazaó twoich.
List do Hebrajczyków 12:1
 Z tego zatem powodu i my, otaczani tak wielką rzeszą świadków, odrzuciwszy wszelkie obciążenie i osaczające (nas) uchybienie [grzech] biegnijmy [szybko dążmy do celu] z wytrwałością (w) przeznaczonych nam zmaganiach [zawodach]. 
the king
Pieśń nad pieśniami 2:3-5
3
Jako jabłoó między drzewem leśnem, tak miły mój między młodzieócami. Pragnęłam siedzieć w cieniu jego, i siedzę; bo owoc jego słodki jest ustom moim.
4
Wprowadził mię w dom wina, mając za chorągiew miłość przeciwko mnie.
5
Oczerstwijcie mię temi flaszami, posilcie mię temi jabłkami; boć omdlewam od miłości.
Pieśń nad pieśniami 3:4
A gdym maluczko odeszła od nich, zarazem znalazła tego, którego miłuje dusza moja. Uchwyciłam się go, a nie puszczę go, aż go wprowadzę do domu matki mojej, i do pokoju rodzicielki mojej.
Księga Psalmów 45:14
Wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz, a szaty jej bramowane są złotem.
Księga Psalmów 45:15
W odzieniu haftowanem przywiodą ją do króla; także panny za nią, towarzyszki jej, przywiodą do ciebie.
Ewangelia wg św. Mateusza 25:10
 Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. 
Ewangelia wg św. Jana 14:2
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
Ewangelia wg św. Jana 14:3
 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 
List do Efezjan 2:6
 i wspólnie nas wzbudził, i wspólnie posadził na niebiosach w Chrystusie Jeszu,
we will be
Księga Psalmów 98:4-9
4
Śpiewajże Panu wszystka ziemio; wykrzykajcie, a weselcie się i śpiewajcie.
5
Grajcie Panu na harfie; na harfie, głosem przyśpiewując.
6
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
7
Niech zaszumi morze, i co w niem jest, okrąg świata, i mieszkający na nim.
8
Rzeki niech klaskają rękoma; góry wespół niech się rozradują,
9
Przed Panem, bo idzie sądzić ziemię. On będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, i narody w prawości.
Księga Psalmów 149:2
Wesel się, Izraelu! w Twórcy swoim; synowie Syoóscy! radujcie się w królu swoim.
Księga Izajasza 25:8
Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan panujący otrze łzę z każdego oblicza, i pohaóbienie ludu swego odejmie ze wszystkiej ziemi; bo Pan mówił.
Księga Izajasza 45:25
W Panu usprawiedliwione będzie, i przechwalać się będzie wszystko nasienie Izraelskie.
Księga Izajasza 61:3
Abym sprawił radość płaczącym w Syonie, a dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku, odzienie chwały miasto ściśnionego; i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Paóskiem, abym był uwielbiony.
Księga Sofoniasza 3:14
Zaśpiewaj, córko Syoóska! wykrzykajcie, Izraelczycy! wesel się a raduj się ze wszystkiego serca, córko Jeruzalemska!
Księga Zachariasza 9:9
Wesel się bardzo, córko Syoóska! wykrzykaj, córko Jeruzalemska! Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest, na oślęciu, źrebiątku oślicy.
Ewangelia wg św. Łukasza 2:10
I rzekł do nich Poseł: Nie bójcie się; bo głoszę wam radość wielką, która jest dla wszystkich ludzi:
List do Filipian 3:3
 My bowiem jesteśmy obrzezaniem, Duchem Boga służąc i chlubiąc (się) w Pomazańcu Jeszu, a nie w ciele.
List do Filipian 4:4
Radujcie się zawsze w Panu; znowu mówię, radujcie się.
1 List św. Piotra 1:8
Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weó wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną,
remember
Pieśń nad pieśniami 1:2
Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.
Księga Psalmów 42:4
Łzy moje są mi miasto chleba we dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzieó: Kędyż jest Bóg twój?
Księga Psalmów 48:9
Jakośmy słyszeli, takeśmy widzieli w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował aż na wieki. Sela.
Księga Psalmów 63:5
Abym cię błogosławił za żywota mego, a w imieniu twojem abym podnosił ręce moje.
Księga Psalmów 103:1
Psalm Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu, i wszystkie wnętrzności moje imieniowi jego świętemu.
Księga Psalmów 103:2
Błogosławże duszo moja Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego.
Księga Psalmów 111:4
Pamiątkę cudów swoich uczynił miłosierny a litościwy Pan.
Księga Izajasza 63:7
Miłosierdzia Paóskie wspominać będę, i chwały Paóskie za wszystko, cokolwiek nam uczynił Pan, i hojność dóbr, które pokazał domowi Izraelskiemu według miłosierdzia swego, i według wielkich litości swoich.
Ewangelia wg św. Łukasza 22:19
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»
1 List do Koryntian 11:23-26
23
 Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jeszu tej nocy, której był wydany, wziął chleb
24
 A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie; to jest ciało moje za was, {które jest łamane}. To czyńcie na moją pamiątkę.
25
 Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowa umowa we krwi mojej; to czyńcie, kiedy{kolwiek} {byście} pili na moją pamiątkę.
26
 Kiedy bowiem {byście} jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana ogłaszacie, aż do (Jego) przyjścia.
the upright love thee
Pieśń nad pieśniami 1:3
Dla wonności wyborne są maści twoje; imię twoje jest jako olejek rozlany; przetoż cię panienki umiłowały.
Ewangelia wg św. Jana 21:15-17
15
 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jeszu do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» 
16
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». 
17
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jeszu: «Paś owce moje! 
List do Efezjan 6:24
Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego, Jeszu Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.