shall
Księga Psalmów 5:5
Albowiem ty, o Boże! nie kochasz się w nieprawości, a nie zmieszka z tobą złośnik.
Księga Psalmów 24:3
Któż wstąpi na górę Paóską? a kto stanie na miejscu świętem jego?
Ewangelia wg św. Łukasza 21:36
 Czuwajcie więc, o każdej porze błagając, abyście mieli dość siły, by uciec temu wszystkiemu, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieka. 
List św. Judy 1:15
Aby uczynił sąd wszystkim i karał wszystkich niezbożników między nimi ze wszystkich niepobożności ich, które niezbożnie płodzili i ze wszystkich przykrości, które mówili przeciwko niemu niezbożni grzesznicy.
sinners
Księga Psalmów 26:9
Nie zagarniajże z grzesznikami duszy mojej, ani z mężami krwawymi żywota mojego.
Księga Malachiasza 3:18
Tedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, i między tym, który mu nie służy.
Ewangelia wg św. Mateusza 13:49
Tak będzie przy końcu eonu: wyjdą Posłowie, wydzielą złych spośród sprawiedliwych
Ewangelia wg św. Mateusza 25:32
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Ewangelia wg św. Mateusza 25:41
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego posłom! 
Ewangelia wg św. Mateusza 25:46
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».