But his
Księga Psalmów 40:8
Tedym rzekł: Oto idę; w księgach napisano o mnie;
Księga Psalmów 112:1
Halleluja. Błogosławiony mąż, który się Pana boi, a w przykazaniach jego ma wielkie kochanie.
Księga Psalmów 119:11
W sercu mojem składam wyroki twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
Księga Psalmów 119:35
Daj, abym chodził ścieżką przykazaó twoich, gdyż w tem jest upodobanie moje.
Księga Psalmów 119:47
Bom się rozkochał w przykazaniach twoich, którem umiłował.
Księga Psalmów 119:48
Przyłożę i ręce moje do rozkazaó twoich, które miłuję, a będę rozmyślał o ustawach twoich.
Księga Psalmów 119:72
Lepszy mi jest zakon ust twoich, niżeli tysiące złota i srebra.
Księga Psalmów 119:92
By był zakon twój nie był kochaniem mojem, dawnobym był zginął w utrapieniu mojem.
Księga Joba 23:12
Od przykazania ust jego nie odchylałem się; owszem, postanowiłem u siebie zachować słowa ust jego.
Księga Jeremiasza 15:16
Gdy się znalazły mowy twoje, zjadłem ich, a było mi słowo twoje weselem i radością serca mego, ponieważ się nazywam od imienia twego, Panie, Boże zastępów!
List do Rzymian 7:22
Albowiem kocham się w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka.
1 List św. Jana 5:3
Albowiem ta jest miłość Boża, abyśmy przykazania jego chowali; a przykazania jego nie są ciężkie.
meditate
Księga Psalmów 104:34
O nim będzie wdzięczna mowa moja, a ja się rozweselę w Panu.
Księga Psalmów 119:11
W sercu mojem składam wyroki twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
Księga Psalmów 119:15
O przykazaniach twoich rozmyślam, i przypatruję się drogom twoim.
Księga Psalmów 119:97-99
97
O jakom się rozmiłował zakonu twego! tak, iż każdego dnia jest rozmyślaniem mojem.
98
Nad nieprzyjaciół moich mędrszym mię czynisz przykazaniem twojem; bo je mam ustawicznie przed sobą.
99
Nad wszystkich nauczycieli moich stałem się rozumniejszym; bo świadectwa twoje są rozmyślaniem mojem.
Księga Jozuego 1:8
Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich; ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko, co napisano w nim; albowiem na ten czas poszczęścią się drogi twoje, i na ten czas roztropnym będziesz.
1 List do Tymoteusza 4:15
O tem rozmyślaj, tem się zabawiaj, aby postępek twój jawny był wszystkim.
day
Księga Psalmów 88:1
(Pieśó a psalm synów Korego przedniejszemu śpiewakowi na Machalat ku śpiewaniu, nauczający, (złożony)od Hemana Ezrahytczyka.)
Ewangelia wg św. Łukasza 2:37
 i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 
Ewangelia wg św. Łukasza 18:7
 A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
1 List do Tesaloniczan 2:9
Albowiem pamiętajcie, bracia! pracę naszę i trudy, gdyż w nocy i we dnie robiąc, abyśmy żadnego z was nie obciążyli, kazaliśmy u was Ewangielię Bożą.
2 List do Tymoteusza 1:3
Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie mam cię w pamięci w moich modlitwach, w nocy i we dnie;