A. M. 3560. B.C. 444. Blessed
Księga Psalmów 2:12
Pocałujcie syna, by się snać nie rozgniewał, i zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają.
Księga Psalmów 32:1
Pieśó Dawidowa nauczająca. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech.
Księga Psalmów 32:2
Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu nie masz zdrady.
Księga Psalmów 34:8
Zatacza obóz Anioł Paóski około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich.
Księga Psalmów 84:12
Albowiem Pan Bóg jest słoócem i tarczą: tuć łaski i chwały Pan udziela, i nie odmawia, co jest dobrego, tym, którzy chodzą w niewinności.
Księga Psalmów 106:3
Błogosławieni, którzy strzegą sądu, a czynią sprawiedliwość na każdy czas.
Księga Psalmów 112:1
Halleluja. Błogosławiony mąż, który się Pana boi, a w przykazaniach jego ma wielkie kochanie.
Księga Psalmów 115:12-15
12
Pan będzie pamiętał na nas, będzie błogosławił; będzie błogosławił domowi Izraelskiemu, będzie błogosławił domowi Aaronowemu.
13
Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, małym i wielkim.
14
Rozmnoży was Pan, was i synów waszych.
15
Błogosławieniście wy od Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Księga Psalmów 119:1
Błogosławieni, którzy żyją bez nagany, którzy chodzą w zakonie Paóskim,
Księga Psalmów 119:2
Błogosławieni, którzy strzegą świadectw jego, i którzy go ze wszystkiego serca szukają;
Księga Psalmów 144:15
Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan.
Księga Psalmów 146:5
Błogosławiony, którego Bóg Jakóbowy jest pomocnikiem, którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego;
Księga Powtórzonego Prawa 28:2-68
2
I nawrócisz się do Pana, Boga twego, a będziesz posłuszny głosowi jego we wszystkiem, co ja rozkazuję tobie dziś, ty, i synowie twoi, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej:
3
Tedy cię wywiedzie Pan, Bóg twój, z więzienia twego, i zmiłuje się nad tobą, a przywróci i zgromadzi cię ze wszystkich narodów, do których cię rozproszył Pan, Bóg twój.
4
By też kto z twoich wygnany był i na kraj świata, stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd zbierze cię;
5
A przyprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą odziedziczyli ojcowie twoi, i osiędziesz ją, i będzieć dobrze czynił, i rozmnoży cię nad przodki twoje.
6
I obrzeże Pan, Bóg twój, serce twoje, i serce nasienia twego, abyś miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, abyś mógł żyć.
7
I obróci Pan, Bóg twój, wszystkie te przeklęstwa na nieprzyjacioły twoje, i na te, którzy cię nienawidzili, i którzy cię prześladowali.
8
A ty nawróciwszy się posłuszny będziesz głosowi Paóskiemu, i czynić będziesz wszystkie przykazania jego, które ja tobie dziś rozkazuję.
9
I poszczęścić Pan, Bóg twój, w każdej sprawie rąk twoich, w owocu żywota twego, i w owocu bydła twego, i w owocu ziemi twej, ku dobremu; albowiem obróci się Pan, aby się cieszył z ciebie, czyniąc ci dobrze, jako się cieszył z ojców twoich,
10
Będzieszli posłusznym głosowi Pana, Boga twego, przestrzegając przykazaó jego, i ustaw jego, napisanych w księgach zakonu tego, nawracając się do Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej.
11
Albowiem przykazanie, które ja przykazuję tobie dziś, nie jest przed tobą zakryte, ani daleko odległe;
12
Nie jest w niebie, żebyś rzekł: Któż nam wstąpi do nieba, a wziąwszy je, przyniesie do nas, i opowie je nam, abyśmy je pełnili?
13
Ani też jest za morzem, żebyś rzekł: Któż nam popłynie za morze, a wziąwszy je przyniesie, i opowie je nam, abyśmy je pełnili.
14
Ale bardzo blisko ciebie jest to słowo, w uściech twoich i w sercu twojem, abyś je czynił.
15
Otom położył przed oczy twoje dziś żywot i dobre, także śmierć i złe.
16
Albowiem ja rozkazuję tobie dziś, abyś miłował Pana, Boga twego, i chodził drogami jego, i przestrzegał przykazaó jego, i ustaw jego, i sądów jego, abyś żył, i rozmnożył się, i żebyć błogosławił Pan, Bóg twój, w ziemi, do której idziesz, abyś ją posiadł.
17
Jeźli się zaś odwróci serce twoje, a nie usłuchasz, ale dawszy się zwieść, będziesz się kłaniał bogom obcym, i będziesz im służył:
18
Opowiadam wam dziś, że pewnie poginiecie, ani przedłużycie dni na ziemi, do której się przeprawiasz przez Jordan, abyście tam wszedłszy, posiedli ją.
19
Oświadczam się dziś przeciwko wam, niebem i ziemią, żem żywot i śmierć przedłożył przed oczyma twemi, błogosławieóstwo, i przeklęstwo; przetoż obierz żywot, abyś żył, ty i nasienie twoje,
20
A miłował Pana, Boga twego, i posłuszny był głosowi jego, i przy nim trwał; albowiem on jest żywotem twoim, i przedłużeniem dni twoich, żebyś mieszkał na ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi, iż im ją dać miał.
Księga Powtórzonego Prawa 33:29
Księga Jeremiasza 17:7
Błogosławiony mąż, który ufa w Panu, a Pan jest nadzieją jego.
Ewangelia wg św. Mateusza 16:17
Na to Jeszu mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Ewangelia wg św. Łukasza 11:28
Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je». 
Ewangelia wg św. Jana 13:17
 Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. 
Ewangelia wg św. Jana 20:29
Powiedział mu Jeszu: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 
Objawienie św. Jana 22:14
 Szczęśliwi(Błogosławieni), którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. 
walketh
Księga Psalmów 81:12
Ale lud mój nie usłuchał głosu mego, a Izrael nie przestał na mnie.
Księga Rodzaju 5:24
I chodził Enoch z Bogiem, a nie było go więcej, bo go wziął Bóg.
Księga Kapłańska 26:27
A jeźliby z bydląt nieczystych było, odkupi je według szacunku twego, i przyda piątą część nad to; a jeźliby go nie odkupiono, niechże sprzedane będzie według szacunku twego.
Księga Kapłańska 26:28
Każda jednak rzecz poślubiona, którą by kto poślubił Panu ze wszystkiego, co ma z ludzi, i z bydła, i z ról osiadłości swojej, nie będzie sprzedawana, ani odkupowana; bo wszelka rzecz poślubiona najświętsza jest Panu.
1 Księga Królewska 16:31
I stało się, nie mając na tem dosyć, iż chodził w grzechach Jeroboama, syna Nabatowego, że sobie wziął za żonę Jezabelę, córkę Etbaala, króla Sydoóskiego, a szedłszy służył Baalowi, i kłaniał mu się.
Księga Joba 31:5
Jeźlim chodził w kłamstwie, a spieszyła się na zdradę noga moja:
Księga Przysłów 1:15
Synu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.
Księga Przysłów 4:14
Ścieszką niepobożnych nie chodź, a nie udawaj się drogą złośliwych.
Księga Przysłów 4:15
Opuść ją, nie chodź po niej; uchyl się od niej, a omió ją.
Księga Przysłów 13:20
Kto chodzi z mądrymi, mądrym będzie; ale kto towarzyszy z głupimi, startym będzie.
Księga Ezechiela 20:18
I mówiłem do synów ich na tej puszczy: W ustawach ojców waszych nie chodźcie, i sądów ich nie przestrzegajcie, ani się plugawemi bałwanami ich kalajcie.
1 List św. Piotra 4:3
Albowiem dosyć nam, żeśmy przeszłego czasu żywota popełniali lubości pogan, chodząc w rozpustach, w pożądliwościach, w opilstwach, w biesiadach, w pijaóstwach i sprośnych bałwochwalstwach.
counsel
Księga Psalmów 64:2
Wysłuchaj, o Boże! głos mój, gdy się modlę; od strachu nieprzyjaciela strzeż żywot mój.
Księga Rodzaju 49:6
W radę ich niechaj nie wchodzi dusza moja, a z zgromadzeniem ich niech się nie jednoczy sława moja; bo w zapalczywości swej zabili męża, a w swej woli wywrócili mur.
2 Księga Kronik 22:3
I uczyniło wszystko zgromadzenie przymierze w domu Bożym z królem; bo im był rzekł Jojada: Oto syn królewski będzie królował, jako powiedział Pan o synach Dawidowych.
Księga Joba 10:3
Cóż masz za pożytek, że mię uciskasz? a iż odrzucasz sprawę rąk twoich? a radę niepobożnych oświecasz?
Księga Joba 21:16
Ale oto, dobra ich nie są w rękach ich; przetoż rada niepobożnych daleka jest odemnie.
Ewangelia wg św. Łukasza 23:51
Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta judejskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. 
standeth
Księga Psalmów 26:12
Noga moja stanęła na równinie; w zgromadzeniach będę błogosławił Pana.
List do Rzymian 5:2
Przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
List do Efezjan 6:13
 Dlatego weźcie pełną zbroję Boga, abyście zdołali przeciwstawić się w dniu złym i wszystkiego dokonując, przetrwać [ostać się].
way
Księga Psalmów 1:6
Ponieważ zna Pan [JHWH] życie [drogę] sprawiedliwych; ale życie [droga] niegodziwych przepadnie [zginie].
Księga Psalmów 36:4
Słowa ust jego są nieprawość i zdrada; nie chciał rozumieć, aby dobrze czynił.
Księga Psalmów 146:9
Pan strzeże przychodniów, sierotce i wdowie pomaga; ale drogę niepobożnych podwraca.
Księga Przysłów 2:12
Wyrywając cię od drogi złej, i od człowieka mówiącego przewrotności;
Księga Przysłów 4:19
Droga zaś niepobożnych jest jako ciemność; nie wiedzą, o co sií otrącić mogą.
Księga Przysłów 13:15
Rozum dobry daje łaskę; ale droga przewrotnych jest przykra.
Ewangelia wg św. Mateusza 7:13
Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
Ewangelia wg św. Mateusza 7:14
Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! 
sitteth
Księga Psalmów 26:4
Nie zasiadałem z ludźmi kłamliwymi a z obłudnikami nie kumałem się.
Księga Psalmów 26:5
Nienawidziałem zgromadzenia złośników, a z niepobożnymi nie zasiadałem.
Księga Psalmów 119:115
Odstąpcież odemnie złośnicy, abym strzegł rozkazania Boga mojego.
Księga Jeremiasza 15:17
Nie siadam w radzie naśmiewców, ani się z nimi raduję; ale dla surowości ręki twojej samotny siadam; bo zapalczywością napełniłeś mię.
scornful
Księga Przysłów 1:22
Prostacy! dokądże się kochać będziecie w prostocie? a naśmiewcy pośmiewisko miłować będziecie? a głupi nienawidzieć umiejętności będziecie?
Księga Przysłów 3:34
Ponieważ on szydzi z pośmiewców, ale pokornym łaskę daje.
Księga Przysłów 9:12
Będzieszli mądrym, sobie będziesz mądrym; a jeźli naśmiewcą, ty sam szkodę odniesiesz.
Księga Przysłów 19:29
Sądy są na pośmiewców zgotowane, a guzy na grzbiet głupich.